ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

InŠVP

 

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED I , ISCED II

 

Motto: „Budúcnosť je v deťoch, čo do nich vložíme – to sa nám vráti.“

 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou, 032 31  Hybe 691

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:  9 rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh  školy: štátna

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa školy: 032 31 Hybe 691

IČO: 42388139

Riaditeľ: Mgr. Helena Dudová

Kontakty:

telefón:044/5296126

web: www.zshybe.edupage.org

e-mail:zshybe@zshybe.edu.sk

 

Zriaďovateľ: Obec Hybe

telefón: 044/5296121

web: www.hybe.sk

 

                           

 

Školský vzdelávací program ako základný dokument školy , podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v našej škole bol koncipovaný v zmysle zákona NR SR 245/2008 - § 7 v znení neskorších predpisov

 

1. Všeobecná charakteristika školy

 

1. 1. Charakteristika školy: Sme plne organizovaná základná škola s 1. až 9. postupným ročníkom a jednej špeciálnej triedy variant A. Základná škola funguje od 1. 4. 2002   ako právny subjekt. Umiestnená je v jednej školskej budove, s členením na tri navzájom prepojené časti.

    V prvej časti sú umiestnené triedy 2. stupňa ZŠ, odborná učebňa fyziky - chémie, špeciálnej triedy,  kabinet fyziky, chémie, hudobnej výchovy, prírodopisu, výtvarnej výchovy, riaditeľňa a zborovňa školy.

    V druhej časti sa nachádza telocvičňa, ktorá je aktívne využívaná v čase vyučovacom i mimo neho, taktiež slúži mládeži a občanom  našej obce. Súčasťou sú šatne pre dievčatá, chlapcov, kabinety na uloženie telovýchovného náradia.

    V tretej časti sa nachádzajú triedy 1. stupňa ZŠ, školský klub detí, počítačová učebňa s pripojením na internet a školská jedáleň, ktorá je náležite vybavená a zabezpečuje  zdravé školské stravovanie nielen pre žiakov, učiteľov, miestnu materskú školu ale i iných záujemcov. Na prvom poschodí je umiestnená materská škola. Na prízemí sa nachádza kotolňa, poloodborná učebňa výtvarnej výchovy a školské dielne. Ku škole patrí školský dvor, ktorý bol renovovaný v lete roku 2015. Deti materskej školy majú k dispozícii detské ihrisko umiestnené za školskou budovou.

 

1. 2. Charakteristika žiakov: Školu navštevujú žiaci z Hýb, Kráľovej Lehoty, Malužinej, Vyšnej a Nižnej Boce. Máme dobré skúsenosti s integráciou žiakov v bežných triedach s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami správania a učenia ako aj so zdravotným postihnutím (18 žiakov). Špeciálnu triedu navštevujú deti s mentálnym postihnutím variant A (7 žiakov).  Menší počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup a individuálnu starostlivosť. Pedagógovia individuálnou starostlivosťou a špeciálnymi metodickými postupmi zabezpečujú vzdelávanie a všestranný rozvoj všetkých žiakov s prihliadnutím na konkrétne poruchy učenia a správania. Taktiež pomáhajú pri výbere a umiestnení do stredných škôl, kde je predpoklad bezproblémového zvládnutia štúdia.

 

1. 3. Charakteristika pedagogického zboru: Pozitívom školy je stabilný kvalifikovaný pedagogický zbor, schopný tímovej spolupráce, starajúci sa o zdravé prostredie školy, neustále sa zapájajúci do ďalšieho vzdelávania sa.

    V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor protidrogovej prevencie a koordinátor environmentálnej výchovy.     

    V špeciálnej triede pracuje špeciálny pedagóg. V škole pracujú dvaja asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú prekonávať bariéry žiakom zo zdravotným znevýhodnením.

    Učitelia prejavujú rešpekt k osobným potrebám žiakov na základe slobody ale zároveň i zodpovednosti, úcty, uznania a spolupráce. Škola sa dlhoročne zapája do projektov s externými partnermi s komunitným, regionálnym aj nadregionálnym dosahom, čo zvyšuje zručnosti pedagógov v oblasti projektového riadenia. Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a spĺňajú požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy.

    Vďaka rôznorodej zameranosti pedagógov môžeme uspokojiť veľké množstvo potrieb žiakov a to nie len v oblasti vyučovania, ale taktiež v oblasti voľno-časových aktivít -  v škole je pestrá ponuka záujmových krúžkov, v ktorých učitelia ochotne pracujú nad stanovený rámec pracovných povinností.

     Ďalšie vzdelávanie učiteľov sa riadi plánom kontinuálneho vzdelávania, v ktorom sa koordinuje vzdelávanie tak, aby čo najviac vyhovovalo potrebám školy (IKT, čitateľská gramotnosť, modernizácia vzdelávacieho procesu). Zaraďovanie na vzdelávanie sa uskutočňuje cielene podľa ponuky MPC.

Zloženie pedagogického zboru: - primárne vzdelávanie – 5

-nižšie sekundárne vzdelávanie – 13

-ŠKD – 2

-Z hľadiska pohlavia- 4 muži

                                      - 17 žien

 

1. 4. Charakteristika prijímacieho konania.  Škola nemá špecifické kritériá na prijatie žiakov – okrem všeobecných spôsobilostí týkajúcich sa prijatia do 1. ročníka. Prijímanie žiakov sa riadi v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa určeného školského obvodu. Žiaci s iného školského obvodu sú prijatí na základe žiadosti rodičov, alebo zákonných zástupcov pri splnení podmienok na prijatie. Test a pohovor s dieťaťom prebieha pod odborným vedením špeciálneho pedagóga a za prítomnosti učiteliek spádových materských škôl z Kráľovej Lehoty a Hýb.

 

1. 5. Dlhodobé projekty. Medzi dlhodobé trvalo udržateľné projekty patrí:

Infovek 1 

Infovek 2

      Neseparujte sa, separujte s nami

      Recyklohry

      Aktivity k prevencii šikanovania – dotazníky, besedy na triednických hodinách

      Aktivity k prevencii obezity – tvorba násteniek, diskusie, ovocné a zeleninové dni

 Aktívne sa zapájame do ďalších projektov na základe aktuálnych výziev na zlepšenie  materiálneho vybavenia tried i celej školy.

 

1. 6.  Spolupráca a poradenské služby:

    Škola je maximálne otvorená pre rodičov našich žiakov, ktorí sú zoznamovaní so zámermi školy, s cieľmi, spôsobom vyučovania, s hodnotením žiakov na priebežných konzultáciách a triednych schôdzkach. V mesiaci október sa stretáva celoškolské stretnutie rodičov, pedagógov a zástupcov zriaďovateľa školy. Rodičia sú informovaní i prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, webovej stránky školy, školského časopisu Hybáčik. Rodičia môžu školu navštíviť kedykoľvek, po vzájomnej dohode s vyučujúcim alebo triednym učiteľom.

 

    Spolupracujeme so  Združením rodičov pri našej škole

                                     Radou školy pri našej škole, ktorá je zložená zo zástupcov rodičov,           

                                     učiteľov,  zriaďovateľa a iných inštitúcií pracujúcich s deťmi,

                                     obecnými úradmi dochádzajúcich detí,

                                     Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v   

                                      Liptovskom Mikuláši pri individuálnych problémoch, diagnostike 

                                     a profesionálnej orientácií žiakov,

                                     Centrom špeciálnopedagogikého poradenstva a prevencie 

                                      v Liptovskom Mikuláši

                                      Detským integračným centom Liptovskom Mikuláši pri     individuálnych problémoch jednotlivcov i tried,

                                     Centrami  voľného času detí v Lipt. Hrádku a Mikuláši pri organi-

                                     zovaní súťaží i mimoškolskej činnosti detí,

                                     Základnou umeleckou školou v Lipovskom. Hrádku pri mimoškolskej činnosti detí,

                                     Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Liptovskom  Mikuláši, pri rodinných sociálnych a ekonomických problémoch,

                     Občianskym združením TATRY , spolupracujeme na                                

         environmentálnej a ekologickej výchove v škole.

 

1. 7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní

     Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a učiteľov pri vzdelávaní v škole i mimo ( exkurzie, výlety, krúžková činnosť, vychádzky a pod.) je zaistená. Na začiatku školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia  počas cesty do školy, na  vyučovaní i v čase prázdnin. Zvýšená pozornosť sa venuje  predmetom výchovným, pracovnému vyučovaniu a telesnej výchove.

      Pedagogickí pracovníci a zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní o BOZP a PO a čom je vedená dokumentácia. Termíny školení a pravidelných revízií obsahuje dokumentácia BOZP a PO. Pri tejto činnosti spolupracujeme s  firmou GAJOS z Liptovského Mikuláša. Škola venuje zvýšenú pozornosť pravidelným revíziám technických zariadení.

 Všetci žiaci školy sú každoročne poistení vo vybratej komerčnej poisťovni.

  Počas účelových cvičení a didaktických hier sa venuje zvýšená pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia.

 

2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

        Inovovaný školský vzdelávací program /IŠKvP/ vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, z analýzy vlastných možností a schopností pedagogického zboru, taktiež zohľadňuje požiadavky rodičov a nadväzuje na tradíciu a skúsenosti základnej školy. IŠkVP tiež nadväzuje na Program výchovnej práce materskej školy v Hybiach i Kráľovej Lehote, s ktorými úzko spolupracujeme. Filozofiou vzdelávacieho programu je, aby naši žiaci získali kľúčové kompetencie, ktoré možno využiť vo väčšine povolaní, umožňujú úspešne sa vyrovnávať so zmenami v škole, v práci, v osobnom i spoločenskom živote. Kľúčové kompetencie taktiež predstavujú súbor vedomostí, schopností, návykov a postojov, ktoré sú využiteľné v praxi. Na utváraní očakávaných kompetencií sa podieľajú predmety všetkých vzdelávacích oblastí i bohatá mimoškolská činnosť.  

 

2.1.   Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

 

1. Stratégia školy: Byť otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov zabezpečujúcim komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi vzdelanostnej politiky štátu a zároveň zohľadňujúc lokálne a regionálne podmienky a potreby.

2. Zameranie školy: Vytvoriť kvalitné podmienky a stimuly na rozvoj vedomostí, zručností a návykov zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť svoje názory a postoje, a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti.

3.  Pedagogické princípy školy – ciele školy

3.1 Rozvíjať samostatnosť, aktivitu a tvorivé hľadanie v atmosfére úzkej spolupráce učiteľ-žiak-rodič, s osobitným zreteľom na deti so zdravotným znevýhodnením a deti so slabého sociokultúrneho prostredia.

- začleňovanie žiakov zo ŠVVP do bežných tried

- fungovanie špeciálnej triedy

3.2 Cieľavedome využívať obsah výchovy a vzdelávania na prehĺbenie pozitívneho vzťahu žiakov k ochrane človeka a prírody.

- separácia odpadu (papier, plasty, sklo, elektroodpad)

- zapájanie detí do prírodovedných súťaží

3.3 Rozvíja  národné povedomie, vychovávať žiakov k hrdosti na vlastný národ na slovenskú históriu a kultúru.

- výlety a exkurzie zamerať na poznávanie krás Slovenska

3.4 Zabezpečiť žiakom získanie základov čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti ako i základy pre osvojenie účinných techník učenia sa, získavania nových informácií a práce s nimi.

- rozvoj jednotlivých úrovní gramotností na vyučovacích hodinách

- dvakrát ročne testovanie  a vyhodnocovanie úrovne čitateľskej gramotnosti

3.5 Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT .

- zavedenie krúžkov so zameraním na prácu s  IKT

- posilnenie vyučovacieho predmetu informatika v 5., 6. 7. ročníku

- tvorba výukových  prezentácií

3.6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť  smerovať  k príprave žiakov na plynulý prechod na druhý stupeň (do 5. ročníka) a na stredné školy a k bezproblémovému zaradeniu sa do bežného života.

- postupne zavádzať vyučovanie viacerými učiteľmi od 3. ročníka

3.7. Formovať   kľúčové kompetencie  žiakov v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v  SR – Milénium:

 

A. Komunikačné kompetencie

Žiaci sa učia ústne a písomne vyjadrovať.

Vedia čítať s porozumením a vedia použiť získané informácie.

Vedia aktívne počúvať iných ľudí, spolužiakov, rodičov, učiteľov.

Systematicky nadobúdajú nové poznatky, ktoré kriticky zhodnocujú a natrvalo zaraďujú do svojej poznatkovej štruktúry.

Nadobúdajú dobrú zručnosť v komunikácii v anglickom jazyku a základy slovnej zásoby a jednoduchej komunikácii v ruskom jazyku.

 

B. Personálne kompetencie

Podporujeme rozvoj sebauvedomenia, sebaovládania, sebamotivácie a angažovania nielen vo veciach osobných ale i triednych, školských i obecných.

Žiaci sa vedia realizovať a prezentovať.

Učia sa byť zodpovední za vlastné učenie a konanie.

Dokážu pracovať s chybou a priznať si ju.

Rozvíjame u žiakov sebadôveru a pocit úspechu.

 

C. Interpersonálne kompetencie

Žiakov vedieme k vzájomnej tolerancii, akceptácii a empatii.

Žiaci dokážu spolupracovať, pomáhať si v škole i mimo nej.

Vedia dodržiavať dohodnuté pravidlá.

Majú pozitívny vzťah ku svojmu okoliu a prírode, učia sa separovať odpad.

Poznajú kultúrne tradície a históriu obce i regiónu.

Žiaci sa aktívne učia preberať spoluzodpovednosť za prácu v tíme.

 

D. Kognitívne kompetencie

Naši žiaci dokážu riešiť problémy.

Vedia sformulovať úlohu.

Dokážu kriticky a tvorivo myslieť.

Rozvíjame u nich schopnosti porovnávať a vyvodzovať úsudky.

 

E. Informačné kompetencie

U našich žiakov rozvíjame informačnú gramotnosť: získavajú schopnosť rozpoznať, kedy sú informácie potrebné, dokážu nájsť a spracovať zdroje informácií.

Zároveň rozvíjame i počítačovú gramotnosť: žiaci ovládajú počítačovú terminológiu, ovládajú programy Word, Excel, Power Point.

 

2.2. Profil absolventa školy

 Základná škola s materskou školou v Hybiach zabezpečí  svojim absolventom osvojenie vyššie spomenutých kompetencií.

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej a mediálnej gramotnosti.

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

- vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku

- rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom  jazyku a dokáže ich používať

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných  situáciách

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

- dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti,

  v starostlivosti o seba a druhých

- rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách

  a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

- váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

- má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote

- dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru,

tradície, spôsob života

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

 

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a

metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované

v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

 

Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania  sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal

v procese vzdelávania a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania

a iných rozvíjajúcich aktivít.

 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích  predmetov

a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:

- pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou

- využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka

- používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov

- je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového

myslenia

- používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život

- vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia

- dokáže aplikovať osvojené  poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote

- uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine

- posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce

profesijné záujmy

- chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého

životného štýlu v každodennom živote

- uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej

spoločnosti

- prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti

- pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných

- má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.

 

 

 

 

     

 

2. 3. Pedagogické stratégie

     Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní. Ide o výber metód, ktoré pomáhajú rozvíjať hlavne vyššie poznávacie funkcie v zmysle Bloomovej taxonómie. Metódami kooperatívneho vyučovania vedieme žiakov k tímovej spolupráci. Tvorbou projektov a ich prezentáciami napĺňame ciele prierezovej témy – tvorba projektov a prezentačné zručnosti. Využívame prácu vo dvojiciach a skupinové vyučovanie. Nákupom moderných didaktických pomôcok podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky ( interaktívnych tabúľ, notebookov, tabletov). Zároveň:

- Rešpektujeme názory a požiadavky rodičov.

- Vytvárame tvorivú klímu.

- Preferujeme metódy aktívneho učenia sa žiakov – diskusia, tvorivé dielne, súťaže.

- Dodržiavame metódy individuálneho prístupu k žiakovi.

- Podporujeme zvedavosť a tvorivosť našich žiakov.

- Používame metódy logického myslenia a kritického riešenia problémov.

- Vytvárame podmienky na začlenenia detí s poruchami učenia a správania sa.

- V rámci humanizácie edukácie v 1. až 3. ročníku využívame relaxačné ranné filtre.

- Vytvárame príležitosti k poznaniu v interakcii skutočných životných situácií / exkurzie, pracovné skúsenosti, kontakt s ľuďmi a odborníkmi s rôznych oblastí verejného života /.

     Uvedeným zámerom je podriadené aj ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

 

Organizačné formy:

 1. Vyučovacia hodina (základného typu, motivačného, expozičného, fixačného,  diagnostického typu)
 2. Praktické aktivity
 3. Exkurzia podľa podmienok triedy

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie

        Ich využitie na:

 • motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, demonštrácia)

vzbudenie záujmu žiakov

 • expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštrácia, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž)

získavanie nových poznatkov

 • fixačné metódy (ústne a písomné opakovanie a precvičovanie s využitím učebnice, inej literatúry, IKT)
 • riadený rozhovor

rozvoj komunikačných kompetencií

 • demonštračné metódy
 • prezentácia
 • pozorovanie
 • samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, internetom

rozvoj kompetencií riešiť problémy

 • projektová metóda
 • brainstorming
 • heuristická metóda
 • kooperatívne metódy

rozvoj sociálnych kompetencií

 • experimentálna činnosť

rozvoj manuálnych zručností

 

 

3.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Za žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa považujú žiaci:

-  so zdravotným postihnutím a znevýhodnením,  zo sociálne znevýhodneného prostredia, s nadaním.

I. Žiaci so zdravotným postihnutím a  znevýhodnením:

     Medzi žiakov so zdravotným postihnutím považujeme žiakov s telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, poruchami reči, viacnásobným postihnutím, vývinovými poruchami (poruchy aktivity a pozornosti, poruchy  učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom) žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Medzi žiakov so zdravotným znevýhodnením považujeme žiakov chorých, so zdravotným oslabením, dlhodobým ochorením a ľahšími zdravotnými problémami vedúcimi k poruchám učenia alebo správania.

Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre žiakov so zdravotným postihnutím a znevýhodnením a má vytvorené priestorové úpravy (napr. bezbariérový prístup...). Úzko spolupracujeme  s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

.

     V našej škole sa najviac stretávame so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania (ADHD). Žiaci s poruchami učenia a správania sú začlenení v bežných triedach.

Používané organizačné zmeny vo výchovnovzdelávacom procese:

 • pre tieto deti sa snažíme vytvárať v škole dostatočne podnetné a ústretové  prostredie,
 • využívame diferencované vyučovanie a individuálne prístup v súlade s potrebami a možnosťami jednotlivých žiakov
 • začlenení žiaci majú vypracovaný Návrh, ktorého súčasťou je aj individuálny výchovno - vzdelávací program, poprípade majú vypracovaný individuálny vzdelávací plán . Uvedené dokumenty sú vypracované triednym učiteľom v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, špeciálnym pedagógom a schvaľuje ho riaditeľka školy.
 • pri hodnotení výsledkov žiakov učitelia zohľadňujú druh, stupeň a mieru konkrétneho postihnutia alebo znevýhodnenia a riadia sa odporúčaniami z pedagogicko- psychologickej poradne alebo špeciálno - pedagogickej poradne
 • žiaci sú umiestňovaní na miesto v triede, ktoré čo najmenej rozptyľuje ich pozornosť
 • v priebehu vyučovania im umožňujeme relaxáciu
 • úlohy sa zadávajú len v postupných krokoch
 • rešpektuje sa pomalšie psychomotorické tempo
 • dôraz sa kladie na kvalitu-nie na kvantitu
 • umožňujeme používanie kompenzačných pomôcok
 • využívajú sa čo najviac názorné pomôcky

Učitelia na základe odporúčania CPPPaP alebo CŠPP zaraďujú do vyučovania špeciálne metódy a formy práce, vhodné reedukačné, kompenzačné  a didaktické pomôcky, podľa potreby i špeciálne učebnice, výukové programy.

     V jednotlivých predmetoch a pri klasifikácii sa  u všetkých detí so ŠVVP prihliada na stupeň a druh špecifickej poruchy.

 

II. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia považujeme žiakov z rodinného prostredia s nízkym finančným zabezpečením a sociálno- kultúrnym postavením, dieťa ohrozené sociálno- patologickými javmi, s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou.

    V praxi sa stretávame práve s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálno- patologickými javmi a s deťmi z rodín s nízkym sociálno- kultúrnym postavením. V takomto prípade spolupracujeme s obecným úradom, úradom práce a sociálnych vecí. Tieto deti začleňujeme  do kolektívu ostatných detí a dbáme, aby neboli diskriminované. Všetkých žiakov vedieme k láske, priateľstvu a  pomoci iným.

 

III.  Žiaci s nadaním

     Rovnako veľkú pozornosť, ktorú venujeme žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa snažíme venovať i žiakom s nadaním. Škola nie je zameraná na konkrétne nadanie.  Zatiaľ sme nemali z CPPPaP vyjadrenie o mimoriadne nadaných deťoch, avšak včasnou identifikáciou a diagnostikou sme zaregistrovali v našej škole deti s talentom v oblasti športu. Škola naďalej bude vyhľadávať a rozvíjať talent a mimoriadne nadanie detí.

Nadaným deťom umožňujeme pracovať vlastným tempom, vytvárame pre nich podnetné prostredie, poskytujeme im odpovedajúcu starostlivosť, zapájame ich do súťaží, reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach.

Učitelia sa na vyučovanie starostlivo pripravujú, na hodinách bývajú títo žiaci zamestnávaní náročnejšími úlohami prekračujúce rozsah základného učiva, ktoré zodpovedajú úrovni jeho schopností a rozvíja ho. Vo vyučovacom procese sú v niektorých predmetoch využívané formy vnútornej diferenciácie.

Pozornosť je venovaná rozvíjaniu nielen ich talentu, vlastným aktivitám a kreativite, ale aj osobnostnej výchove. Vedieme ich k rovnému prístupu k ostatným deťom, k tolerancii a ochote pomáhať slabším žiakom.

 

4. Začlenenie prierezových tém

 

     Predpísané prierezové témy sú zakomponované do jednotlivých predmetov a kurzov a prelínajú sa celou školskou dochádzkou. Tvoria samostatnú prílohu učebných osnov a v  tématických výchovno-vzdelávacích plánoch sú zreteľne vyznačené.

Osobnostný a sociálny rozvoj

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Regionálna výchova  tradičná ľudová kultúra (ISCED 1)

Dopravná výchova (ISCED 1)

Ochrana života a zdravia

 

 

 

 

5. Hodnotenie žiakov:

 

    Pre žiaka a jeho rodičov je hodnotenie informáciou do akej miery si osvojil požadované vedomosti, schopnosti a návyky. Hodnotenie zahrňuje aktivitu i snahu žiaka ako i jeho prístup ku vzdelávaniu s prihliadnutím na okolnosti a podmienky, ktoré jeho výkon ovplyvňujú.

 

    Pri klasifikácii vo vyučovacích predmetoch sa predovšetkým hodnotí stupeň zvládnutia učiva, schopnosť aplikácie vedomostí, samostatnosť i aktivita pri vyučovaní. Pri hodnotení a klasifikácii dodržiavame ustanovenia zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, zásady podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Metodický pokyn 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie s tým, že:

   -    v špeciálnej triede sa hodnotí  známkou

-v 1. - 9. ročníku sa neklasifikuje etická a náboženská výchova – na vysvedčení

       sa uvádza: absolvoval

-ostatné predmety sa klasifikujú známkou

 

     Sústavná nepripravenosť /úbor, spotrebný materiál, ľahostajný prístup k predmetu/  sa považuje za porušenie školského poriadku  a bude zohľadnené v známke zo správania.

 

Správanie sa hodnotí známkou, ktorá zohľadňuje plnenie a dodržiavanie školského poriadku. 

 

5.1.Pochvaly a iné opatrenia na zlepšenie prospechu i posilnenie disciplíny:

 

    Pochvaly sú kladným motivačným prvkom pri hodnotení prospechu i správania  žiaka. Pochvaly sa udeľujú žiakom  za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach.

Pokarhania :

1.Napomenutie triednym učiteľom : oznamuje sa v priebehu školského roka v žiackej knižke, ak triedny učiteľ pri kontrole triednej knihy zistí, že žiak má 3 zápisy od vyučujúcich / zabúda učebné pomôcky, žiacku knižku, domáce úlohy, na vyučovanie chodí nepripravený, je nedisciplinovaný na vyučovaní i počas prestávok/

2.Pokarhanie triednym učiteľom : nasleduje po 2 napomenutiach TU, alebo za tri neospravedlnené hodiny, udeľuje sa zápisom do žiackej knižky a prerokuje sa s riaditeľom školy, udeľuje sa počas celého školského roka.

3.Pokarhanie riaditeľom školy: nasleduje po2 pokarhaniach TU alebo v prípade 1 závažného previnenia / vulgárne vyjadrovanie, nedisciplinovanosť, 4 –  8 neospravedlnené hodiny, úmyselné ničenie školského poriadku, nevhodné správanie sa voči vyučujúcim, výrazné lakovanie nechtov, farbenie vlasov a očí/. Udeľuje sa písomne cestou vedenia školy.

4.Znížená známka so správania :

A, Stupeň 2

a,1 x opakujúce sa previnenie z bodu 3

b, fyzické a psychické násilie – šikanovanie spolužiakov

c, neospravedlnené hodiny: 9-30

d, krádeže

e, úmyselné ubližovanie na zdraví

 

B, Stupeň 3

a, 1x opakujúce sa previnenie z bodu A

b, neospravedlnené hodiny : 31-60

c, iné vážne previnenie, ktorého sa žiak dopusti úmyselne

 

C, Stupeň 4

a, 1x opakujúce sa previnenie z bodu B

b, neospravedlnené hodiny 61 a viac

c, iné veľmi vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne

 

     Podľa školského zákona 245/2008  ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy  môže okamžite vylúčiť žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

a, zákonného zástupcu

b, zdravotnú pomoc

c, policajný zbor

 

    Hodnotenie prospechu prebieha štvrťročne na klasifikačných pedagogických radách. Rodičia žiakov dostanú upozornenie zo štvrťročného hodnotenia nasledovne: 1. Do žiackej knižky, ak si žiak výrazne pokazil svoj prospech v jednotlivých predmetoch o dva a viac klasifikačných  stupňov a je napomínaný k väčšej usilovnosti.

  2. Na školskom tlačive - ak je prospech žiaka v jednotlivých predmetoch  nedostatočný a je potrebná zvýšená pomoc a kontrola rodičov, prípadne doučovanie v škole.

    Upozornenia majú informatívny charakter a sú vydávané v časovom predstihu pred výročnými klasifikáciami, aby mohlo dôjsť k pozitívnej náprave.

 

5.2..Získavanie podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu:

    Učitelia získavajú podklady pre hodnotenie a klasifikáciu na základe výsledkov malých /na konci ucelených celkov, podľa tematického  plánu/  i veľkých písomných prác žiakov /vstupné ročníkové testy, polročné a koncoročné testy/, ústneho skúšania, práce na hodine, vyhľadávania informácií, vypracovávanie domácich úloh, referátov a projektov. Usilovnosť žiaka i jeho celkový prístup ku vzdelávaniu v súvislostiach a podmienkach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon.

 

 

5.3. Hodnotenie učiteľov

      Hodnotenie pedagogických pracovníkov je veľmi dôležitá a súčasne jedna z najzložitejších  personálnych činností zaoberajúca sa:

a) zisťovaním toho, ako pracovník vykonáva svoju prácu, ako plní úlohy a požiadavky kladené na  úlohu učiteľa, aké sú jeho vzťahy k spolupracovníkom, rodičom a žiakom a k ďalším osobám, s ktorými v súvislosti s vykonávaním svojej práce prichádza do styku,

b) interpretovaním zistených výsledkov jednotlivým pracovníkom a prejednaním týchto výsledkov s nimi,

c) hľadaním ciest k zlepšeniu pracovného výkonu a realizáciou opatrení, ktoré tomuto môžu pomôcť.

            Hodnotenie je  veľmi účinný nástroj kontroly, usmerňovania a odmeňovania pracovníkov. Pracovný výkon je pre účely hodnotenia chápaný ako jednota výsledkov práce vo vyučovacom procese, pracovného správania a schopností učiteľa majúceho vzťah k vykonávanej práci.

Hodnotenie môže byť:

a) neformálne - priebežné počas vykonávania práce, obvykle si ho riadiaci pracovník ani nejako zvlášť nezaznamenáva. Je to vlastne priebežná kontrola plnenia si svojich pracovných úloh.

b) formálne – vykonávame ho plánovito a systematicky.

Zhotovujeme si z neho záznamy, napr. vo forme  pohospitačných rozhovorov hlavne v časti, v ktorej sme pozorovali prácu učiteľa a výsledky, ktoré dosiahol. Tieto záznamy nám môžu poslúžiť pri celkovom hodnotení. Odporúča sa uskutočniť 1–2 hodnotiacich rozhovorov za rok.

Kľúčovú úlohu pri všetkých formách hodnotenia pedagogických pracovníkov hrá vždy bezprostredný nadriadený hodnoteného pracovníka a kritériá, podľa ktorých je pracovník hodnotený.

Hodnotenie zamerané na výsledky práce, v takom prípade sa viac operuje s charakteristikami, ako sú kvalita, včasnosť, náklady a pod. teda charakteristikami, ktoré sa dajú dobre merať (počet prijatých žiakov, počet úspešných riešiteľov olympiád, počet úspešných umiestnení v rôznych súťažiach).

Hodnotenie zamerané na pracovné správanie pracovníka, bude sa operovať s charakteristikami, ako je iniciatíva, rozvážnosť, kritickosť, schopnosť viesť, disciplinovanosť, ochota, umenie jednať s ľuďmi a pod. V každom prípade oba typy hodnotenia je potrebné doplniť hodnotením toho, do akej miery Vplyvy a faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a jeho výsledky, ktoré s pracovníkom nesúvisia a pracovník ich nemôže ovplyvniť. Niektoré z najdôležitejších faktorov vplyvu tohto druhu sú:

* Zariadenie a vybavenie neprimerané danej práci

*Nedostatočná inštruktáž, nedostatky v zadávaní úloh

*Sociálne vplyvy

*Životné podmienky pracovníka, žiakov.

Pri hodnotení dodržuj  zásady:

1.Doržuj zásady, ktoré si stanovil

2.Daj písomné hodnotenie k dispozícii hodnotenému

3.Poskytni hodnotenému právo na odvolanie

4.Umožni hodnotenému pracovníkovi podieľať sa na hodnotení.

5.Podriadení by mali poznať normy, pravidlá , kritériá, podľa ktorých sa oni a ich práca bude hodnotiť.

6. Kontrola a následné hodnotenie by nemali byť zamerané len na hľadanie nedostatkov a chýb, naopak, aj kritika by mala vyústiť v poukázanie na možnosti učiteľa ako môže zlepšiť výkon, správanie sa, zdokonaliť osobnosť a pod. 

Zásady podľa  ktorých boli honotiteľské kritériá tvorené:

1. analýza existujúcich podmienok školy.

2. strategický a koncepčný zámer školy.

3. výsledok dohody medzi hodnotiacimi a hodnotenými.

Hodnotiteľské kritériá si vyžadujú osobitnú dokumentáciu.  

         Hárok na záznamy hodnotiteľa

         Hárok na záznamy pracovníka

         Hárok - závery hodnotenia a pod.

 

5. 3. 1. Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov

 

1.Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom:

 

- vie motivovať žiakov k učeniu

- vie diagnostikovať individuálne a vývinové  charakteristiky žiakov

- rozvíja personálne zručnosti žiakov/samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahod-

  notenie, sebaúctu, sebamotiváciu/

- rozvíja sociálne zručnosti žiakov/ spoluprácu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu/

- rozvíja u žiakov logické myslenie, tvorivosť

- pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami

- rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie

 

 

2. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu

 

- vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy

- vie určiť ciele orientované na žiaka

- vie vybrať metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na zvolené ciele

- využíva zážitkové učenie

- dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka

- vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka

- vytvára dobrú klímu v triede

- vie riešiť konflikty v triede

- je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu

 

3. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju

 

- dokáže hodnotiť svoj výchovno – vzdelávací proces a vlastné správanie

- darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov, verejnosťou

- dokáže plánovať svoj profesijný rast

- vie pracovať v tíme

- podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole

- podieľa sa na tvorbe projektov

 

4. Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu

 

- vedie správne pedagogickú dokumentáciu

- dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu

  zdravia pri práci,

-dodržiava pracovný čas

- zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád

- podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní so žiakmi

- podieľa sa na práci a  aktivitách po vyučovaní bez žiakov

- dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach 

 

5.4. Komisionálne a opravné skúšky:

 

    Komisionálne a opravné skúšky sa uskutočňujú podľa Metodického pokynu č. 7/2009 na hodnotenie žiakov základnej školy z 28.4. 2009, čl. 7.

 

6. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

       V súlade s §18  vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole :

Ods. 5: Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.

Ods. 6.: Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak sískal nižšie stredné vzdelanie.“   

 7. Autoevalvácia školy:

 

Ide o vlastné hodnotenie cieľov školy, ktoré vypovedajú o tom:

-ako škola dosahuje ciele stanovené v ŠVVP,

-v akých oblastiach dosahuje škola dobré výsledky,

-ide o stanovenie silných, slabých stránok školy,

-v ktorých oblastiach je treba úroveň vzdelávania a podmienok vzdelávania zlepšiť.

 

SILNÉ STRÁNKY

 • odbornosť pedagogických zamestnancov, ochota ďalej sa vzdelávať
 • dobrý kolektív, sociálna klíma školy
 • ochota prijímať zmeny
 • inovačné metódy
 • individuálny prístup k žiakom so ŠVVP
 • dobré materiálne vybavenenie školy
 • mimoškolské aktivity
 • vlastná telocvičňa, školská jedáleň, ihrisko
 • úspešné rozmiestňovanie žiakov končiacich našu ZŠ

 

 

SLABÉ STRÁNKY

 

 • zastarané didaktické pomôcky
 • nízka odbornosť vo vyučovaní informatiky
 • nízke zapájanie sa rodičov do života školy
 • intenzívny tranzit priamo pred školou
 • odliv obyvateľstva v produktívnom veku
 • dlhodobo negatívny pomer narodených a zomrelých

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

 • dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 • individuálny prístup k žiakom – nízke počty žiakov v triedach
 • kultúra regiónu
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciami v okolí
 • zapájanie sa do prebiehajúcich projektov a akcií
 • rast vzdelanostnej úrovne obyvateľstva

OHROZENIA

 • neistá budúcnosť školy z dôvodu dem. vývoja a reorganizácie školstva v SR
 • postavenie učiteľa v spoločnosti
 • nedostatok finančných prostriedkov
 • nezamestnanost, soc.postavenie rodičov, ich životný štýl
 • súčasná polit.a ekon. situácia v štáte
 • učebné osnovy preťažujúce žiakov
 • časť budovy vo vlastníctve cirkvi, platenie nájmu

 

Swot analýza ZŠ Hybe

 

    Podklady na spracovanie vlastného hodnotenia školy:

 

- ŠkVP,

- analýza výsledkov výchovy a vzdelávania,

- SWOT analýza, dotazníky,

- triedne knihy a výkazy,

- výročná správa o činnosti školy,

- zápisnice s pedagogických rád, metodických združení,

- hospitačné záznamy,

- personálna a mzdová dokumentácia,

- hospodárska dokumentácia,

- kronika školy, www stránka školy.

 

Nástroje autoevalvácie:

 

-dotazníky

-pozorovanie a kontrola

-skupinová diskusia

-hospitácie

-sebahodnotenie

-Monitor,

-testy čitateľskej gramotnosti, vstupné, polročné a koncoročné

 

    Hodnotenie školy prebieha priebežne. Každoročne sú predkladané výročné správy školy rade školy a zriaďovateľovi. Sú uverejnené na www stránke školy.

 

8. Ponúkané aktivity v mimoškolskej činnosti:

 

 •  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
 • širokú ponuku voľnočasových a záujmových  aktivít na podporu talentov, a zručností /aktuálna ponuka na www stránke školy/,
 • plavecký výcvik žiakov 1. stupňa,
 • zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 2. stupňa,
 • lyžiarsky výcvik žiakov 2. stupňa,
 • prácu s PC a Internetom,
 • prípravu žiakov na vedomostné a športové súťaže,
 • výchovu k zdravému životnému štýlu,
 • aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu,
 • vydávame školský časopis Hybáčik
 • organizujeme výlety, exkurzie, besedy, športové a zábavné akcie pre deti, napr. Nočný pobyt detí v škole,
 • organizujeme celoslovenskú súťaž v pečení a zdobení medovníkov,
 • ponúkame výchovnú činnosť v ŠKD,
 • aktívne sa zapájame do akcií obce a regiónu,
 • pripravujeme kultúrne programy pre širokú verejnosť,
 • organizujeme ples rodičov a priateľov ZŠ.    

 

                            

9.  Analýza požiadaviek  na kontinuálne vzdelávanie

            V škole nie sú kvalifikovaní učitelia na vyučovanie informatiky a  informatickej výchovy, preto je potrebný  profesijný rast učiteľov v uvedenej oblasti.

            V línii Modernizácie vzdelávacieho procesu v základnej škole sú zapojené do vzdelávania dve učiteľky s tým, že skúsenosti získané vo vzdelávaní priebežne odovzdávajú ďalším učiteľom  počas školení v škole na stretnutiach MZ a PK.

Anglický jazyk

           Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka 0/A1 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľom vzdelávacej aktivity je dosiahnuť u frekventantov komunikačnú úroveň A2 podľa SERR pre jazyky.
          Zabezpečenie doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa základných škôl s komunikačnou úrovňou cudzieho jazyka A2 podľa SERR pre jazyky, pričom cieľom vzdelávacej aktivity je dosiahnuť u frekventantov komunikačnú úroveň B2 podľa SERR pre jazyky. Do vzdelávania sú zapojené dve učiteľky.

 

 

16. Učebné osnovy jednotlivých predmetov

- vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, reflektujú profil absolventa a zameranie

našej školy a tvoria samostatné prílohy Školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou učebných osnov je charakteristika predmetu, jeho ciele, obsahový a výkonový

štandard, stratégie vyučovania, počet hodín, prierezové témy, spôsob hodnotenia výkonov žiakov a učebné zdroje.

Školský učebný plán – primárne vzdelávanie ISCED I

 

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1.ročník

/nové r.2015/

Počet hodín

2.ročník

/nové r.2016/

Počet hodín

3.ročník

Počet

hodín

4. ročník             

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

6+2

6+2

 

Anglický jazyk

2

2

3

 

3

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

4

4+1

3 + 1

3+1

Informatická výchova

 

 

1

1

Informatika

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

 

1 + 1

 

1+1

Vlastiveda

 

 

1 + 1

 

1+1

Prvouka

1

2

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

 

1

Hudobná výchova

1

1

1

 

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 

2

 

2

Telesná a športová výchova

2

2

 

 

Spolu

 

22

23

25

 

26

Poznámky:

 1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne predlžovať alebo skracovať;
 2. Ak má vyučujúci v rozvrhu za sebou dve hodiny slovenského jazyka a obsah hodín si to vyžaduje, môže ich odučiť v bloku, ktorý trvá 90 minút. Vyučujúci môže takto spájať hodiny maximálne dvakrát týždenne, nasledujúca prestávka potom trvá o 5 minút dlhšie.
 3.  Výtvarná výchova a etická výchova je vyučovaná 1 hodinu týždenne, pre realizáciu rozsiahlejších projektov môže učiteľ vyučovať v dvojhodinových blokoch 1x za dva týždne.
 4. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
 5. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať žiakov rozličných ročníkov.
 6. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
 7. Na vyučovanie predmetu informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.
 8. Telesná výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.

Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka:

 1. adaptovať sa na prostredie školy,
 2. naučiť sa komunikovať,
 3. poznať veľké a malé, tlačené a písané písmená,
 4. naučiť sa čítať a písať,
 5. vedieť počítať do 20,
 6. postupne budovať priestorovú predstavivosť,
 7. získavať vzťah k prírode obce a regiónu.

 

Charakteristika výstupov žiakov 2. ročníka:

 1. poznať rozdelenie hlások, písanie ý/y a í/i po tvrdých a mäkkých spoluhláskach, základné pravidlá slušného správania sa,
 2. vedieť sčítať a odčítať v obore do 100 bez prechodu a s prechodom cez 10, oboznámiť sa so základmi geometrie,
 3. poznať okolitú krajinu,
 4. vytvárať  kladný vzťah k prírode, prírodným zdrojom, vedieť sa starať o svoje zdravie,
 5. rozvíjať tvorivosť, fantáziu a predstavivosť,
 6. rozvíjať si základy komunikácie v cudzom jazyku,
 7. vedieť správne využívať elektronické médiá aj v iných predmetoch.

 

Charakteristika výstupov žiakov 3. ročníka:

 1. vedieť  slovenskú abecedu, orientovať sa podľa abecedného poradia v slovníkoch a iných zoznamoch, správne deliť slová na slabiky, písať správne í/i a y/ý po obojakých spoluhláskach, vedieť vo vete určiť ohybné slovné druhy / podst. mená, príd. mená, zámená, číslovky/, vedieť použiť písomnú komunikáciu/napr.: list/,

 

 1. naučiť násobiť, deliť v obore prirodzených čísel do 20,naučiť sa sčítať a odčítať do 10 000, poznať číselný rad do 10 000,vedieť riešiť slovné úlohy, premieňať jednotky km, m, dm, cm, mm,

 

 1. poznať svoju vlasť – Slovensko, dejiny, kultúrne pamiatky, krásy prírody,

 

 1. poznať vlastnosti látok, jednotky merania, telo človeka a vybraných zvierat, vytvárať kladný vzťah k prírode,

 

 1. rozvíjať fantáziu, tvorivosť a predstavivosť,

 

 1. rozširovať slovnú zásobu, vedieť ju využiť v jednoduchej komunikácii,

 

 1. vedieť využívať IKT v živote a v iných predmetoch.

 

Charakteristika výstupov žiakov 4. ročníka:

 1.  písať správne í/i a y/ý po obojakých spoluhláskach, vedieť vo vete určiť ohybné slovné druhy / podst. mená, príd. mená, zámená, číslovky/, pri podstatných menách a slovesách vedieť určiť gramatické kategórie, vedieť diskutovať a vyjadriť svoj názor, vedieť opísať blízku osobu,

 

2.zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore prirodzených čísel do 100, naučiť sa sčítať a odčítať do 10 000, vedieť riešiť slovné úlohy, riešiť aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh, premieňať jednotky,

 

3.poznať svoju vlasť – Slovensko, poznať krajinu, v ktorej žijeme, poznať svoj región,

 

4.naučiť sa základné vedomosti o sile, čase, hmote, vesmíre, ľudskom tele,

 

5.rozvíjať zručnosti a návyky pri práci s rôznym materiálom,

 

 1. rozvíjať fantáziu, tvorivosť a predstavivosť,

 

 1. vedieť využívať IKT v živote a v iných predmetoch,

 

8.vytvárať kladný vzťah k prírode a k regiónu.

 

Školský učebný plán – nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED II

Školský učebný plán

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

5. roč.

/Nové r. 2015/

6. roč.

/Nové r. 2016/

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

5

4 + 1

5

5

Prvý cudzí jazyk

Anglický jazyk

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

Druhý cudzí jazyk

 

 

1

1

1

Človek a príroda

Fyzika

 

2

1

2

1 + 1

Chémia

 

 

1 + 1

1

2

Biológia

2

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1

1

1 + 1

2

Geografia

2

1

1

1

1 + 1

Občianska náuka

 

1

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova /náboženská výchova/

1

1

1

1

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 + 1

4 + 1

4 + 1

3 + 2

4 +1

Informatika

1

1

1

1

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

Svet práce

 

 

1

 

 

Technika

1

1 + 1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

1

 

 

Výtvarné spracovanie materiálu

1

 

 

 

 

Hudobná výchova

1

1

1

 

 

Výchova umením

 

 

 

1

 

Zdravie  a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

Spolu

 

27

29

30

30

30

 

Poznámky:

                        1.  Vyučovacia hodina má 45 minút.

                        2.   Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.

3.Na 2. stupni je od 6. ročníka zaradený druhý cudzí jazyk – ruský.

4.Na hodinách telesnej výchovy sa spájajú žiaci podľa počtu žiakov a žiačok v ročníku

5.Na hodinách náboženskej výchovy a etickej výchovy  sa spájajú žiaci podľa počtu prihlásených

6.Výtvarné spracovanie materiálu a výtvarná výchova v 5. ročníku sa vyučuje projektovo

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 5. ročníka:

 

    Žiaci v 5. ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretože prichádzajú z 1. stupňa a mení sa im spôsob výučby viacerými vyučujúcimi.

    Dôležité je, aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede a v škole a žiaci mali pripravené zázemie na získanie požadovaných výstupov.

    Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na    rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky.

Ciele 5. ročníka:

a)rozvíjať komunikáciu,

b)naučiť sa argumentovať,

c)naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku,

d)vedieť počítať do milión,

e)vedieť sa orientovať na mape, poznať rozloženie a charakteristiku svetadielov a vybraných miest na zemi,

f)poznať základné biotopy regiónu,

g)poznať históriu svojej rodiny, poznať ľudové tradície regiónu,

Hodnotiace portfólio:

    Práce v hodnotiacom portfóliu v 5. ročníku:

    Žiaci si založia na začiatku školského roku – Archív vlastného rozvoja žiaka, ktorý bude žiakov sprevádzať až do 9. ročníka.

    Súčasťou archívu budú:

    Povinné materiály:

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,

- prezentovanie ľubovoľnej témy,

- získané informácie o obci a regióne,

    Voliteľné materiály:

- školský časopis – príspevky,

- zapojenie sa do ročníkového projektu – Škola budúcnosti.

 

Charakteristika výstupov žiakov 6. ročníku

          V 6. ročníku pokračujeme vo vytváraní pozitívnej  klímy v triede a v škole.

    Naďalej  rozvíjame sebapoznanie a sebahodnotenie žiaka.  Zavádzame vyučovanie druhého cudzieho jazyka – ruského jazyka a ďalších  prírodovedných predmetov fyziku a chémiu. Žiak je hodnotený zo všetkých predmetov známkou, okrem etickej a náboženskej výchovy. 

 

Ciele 6. ročníka:

a)rozvíjať komunikáciu a čitateľskú gramotnosť,

b)naučiť sa argumentovať,

c)rozumieť obsahu a zmyslu jednoduchých autentických anglických textov a materiálov,

d) naučiť sa písať a čítať v ruskom jazyku,

e)vedieť používať desatinné čísla a operácie s uhlami,

f)vedieť sa orientovať na mape, poznať  svetadiely Ameriku a Austráliu

g)chápať človeka ako súčasť prírody, poznať význam živých organizmov pre život v celom ekosystéme a pre život človeka,

h)oboznámiť sa s historickými faktami a procesmi  starovekého sveta, ktoré ovplyvnili vývoj ľudskej spoločnosti

i)oboznámiť sa s chemickými látkami, ktoré pozitívne i negatívne ovplyvňujú život človeka.

j)Pomocou jednoduchého experimentu overiť vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, vedieť zaznamenať namerané hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky.

Hodnotiace portfólio:

        Pokračujeme v budovaní   hodnotiaceho portfólia v 6. ročníku:

    Archív vlastného rozvoja žiaka, ktorý bude žiakov sprevádzať až do 9. ročníka.

    Súčasťou archívu budú:

    Povinné materiály:

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,

- vybrané projekty,

- získané informácie o obci a regióne,

    Voliteľné materiály:

- školský časopis – príspevky,

- CD so žiackymi prezentáciami

 

Charakteristika výstupov 7. ročníka:

 

    V 7. ročníku žiaci získavajú ďalšie vedomosti z prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov. Vedieme ich k racionálnej práci, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh. Naďalej sa v 7. ročníku rozvíja živý jazykový základ pre komunikáciu v anglickom jazyku i ruskom jazyku.

Veľký dôraz kladieme na formovanie sociálnych zručností akými sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba i druhých a tvorivé riešenie medziľudských vzťahov. 

 

Ciele 7. ročníka:

 

a, rozvíjať komunikáciu a čitateľskú gramotnosť so zameraním na utvrdzovanie 1. a 2. úrovne   

    a rozvíjanie 3. úrovne / klasifikácia podľa PIRLS/,

 

b, vedieť aplikovať matematické operácie s racionálnymi číslami, trojčlenkou, objemom a povrchom kocky a kvádra v úlohách z bežného života,

 

c, zvládnuť základnú komunikáciu v anglickom jazyku,

 

d, rozvíjať slovnú zásobu v ruskom jazyku,

 

e, poznať vonkajšiu i vnútornú stavbu tela človeka a chápať človeka ako neoddeliteľnú súčasť prírody,

 

f, naučiť sa využívať chemické  reakcie, ktoré pomáhajú a slúžia ľuďom a vedieť zabrániť vzniku nežiaducim reakciám,

 

g, oboznámiť sa historickými faktami stredovekého sveta, so zameraním na život našich predkov vo Veľkej Morave a Uhorskom kráľovstve,

 

h, vedieť sa orientovať na mape a poznať svetadiely Afriku a Áziu

 

i, vie znázorniť reálny teplomer modelom, analyzovať grafy, zaznamenávať pozorovania a merania do tabuľky, spolupracovať v tíme kooperovať a akceptovať skupinové rozhodnutie, vie si vytvoriť vlastný hodnotový systém smerom k prírode

 

Hodnotiace portfólio:

  Pokračujeme v budovaní   hodnotiaceho portfólia v 7. ročníku:

    Archív vlastného rozvoja žiaka, ktorý bude žiakov sprevádzať až do 9. ročníka.

    Súčasťou archívu budú:

    Povinné materiály:

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,

- vybrané projekty,- získané informácie o obci a regióne,

 Voliteľné materiály: školský časopis – príspevky, CD so žiackymi prezentáciam.

 

Charakteristika výstupov žiakov 8. ročníka:

V 8. ročníku žiaci získavajú ďalšie vedomosti z prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov. Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov známkou okrem etickej a náboženskej výchovy.

Ciele 8. ročníka:

a) rozvíjať komunikáciu a čitateľskú gramotnosť so zameraním na utvrdzovanie 1. a 2. úrovne   

    a rozvíjanie 3. a 4. úrovne /klasifikácia podľa PIRLS/,

b) vedieť aplikovať matematické operácie s celými číslami, počítať úlohy pomocou rovníc a používať premennú, poznať vlastnosti geometrických rovinných útvarov,

c) zvládnuť základnú komunikáciu v anglickom jazyku s aplikáciou gramatických pravidiel,

d) rozvíjať slovnú zásobu v ruskom jazyku v ústnom aj písomnom prejave,

e) poznať minerály, horniny a geologické jednotky Slovenska, vytvoriť pozitívny vzťah k životnému prostrediu,

f) oboznámiť sa s chemickými prvkami, kyselinami, hydroxidami a soľami, ktoré pozitívne a negatívne vplývajú na životné prostredie,

g) oboznámiť sa s historickými faktami novovekého sveta, so zameraním na život našich predkov na počiatkoch modernej Európy,

h) vedieť sa orientovať na mape a poznať štáty Európy,

i) vedieť dokázať experimentom premenu svetla na teplo, navrhnúť experiment na rozklad svetla, na dôkaz platnosti zákona odrazu a lomu, vedieť vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies, vysvetliť spôsob jej merania, určiť ťažisko vybraných telies, zostrojiť a čítať grafy závislosti rýchlosti od času, riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný priamočiary pohyb, na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych foriem energie.

j) vytvárať pozitívny vzťah k výtvarnému a hudobnému umeniu,

k) rozvíjať športovú kultúru a telesnú zdatnosť žiakov,

l) viesť žiakov k aktívnemu využívaniu IKT pri získavaní vedomostí a zručností.

Hodnotiace portfólio:

  V 8. ročníku pokračujeme v budovaní hodnotiaceho portfólia Archív vlastného rozvoja žiaka, ktorý bude žiakov sprevádzať až do 9. ročníka.

    Súčasťou archívu budú:

    Povinné materiály:

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,

- vybrané projekty, získané informácie o obci a regióne.

 Voliteľné materiály:

- školský časopis – príspevky,

- CD so žiackymi prezentáciami.

 

Charakteristika výstupov žiakov 9. ročníka:

V 9. ročníku žiaci získavajú ďalšie vedomosti z prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov. Pripravujú sa na Monitor9. Sú systematicky vedení k profesionálnej orientácii a vhodnému výberu ďalšieho štúdia.

Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov známkou okrem etickej a náboženskej výchovy.

Ciele 9. ročníka:

a)ovládať základné jazykové  a literárne termíny, vedieť určiť formu a ideu literárneho diela, 

b)pracovať s mocninami a odmocninami, riešiť lineárne rovnice a nerovnice, Pytagorovu vetu, využívať súmernosti v rovine,

c) komunikovať v anglickom jazyku, ďalej rozvíjať jazykové kompetencie,

d)rozvíjať základné jazykové kompetencie v ruskom jazyku, vedieť sa predstaviť, napísať krátky osobný list, pohľadnicu,

e) navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu, vysvetliť princíp určovania svetových strán pomocou kompasu, poznať schematické značky a zakresliť pomocou nich elektrický obvod, vedieť ho zapojiť, odmerať elektrický prúd a napätie, z nameraných hodnôt vytvoriť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím, riešiť výpočtovú úlohy na výpočet R, U, I,

f)orientovať sa na mape Slovenska, opísať prírodné,  hospodárske a ekonomické pomery Slovenska i jednotlivých regiónov,

g)poznať dejiny Slovenska 20.storočia, zaujať morálne a etické stanovisko k osobám a udalostiam tohto obdobia,

h)vypočítať molekulárnu hmotnosť, hmotnostné percento, hmotnostný zlomok a látkovú koncentráciu, poznajú ekologické jedy, tuky, cukry, bielkoviny, plasty a látky nebezpečné pre človeka a životné prostredie, poznať zásady správnej životosprávy,

i)poznať význam bunky, základné životné procesy organizmov a životné prostredie človeka., charakterizovať prejavy dedičnosti.           

Hodnotiace portfólio:

  V 9. ročníku dokončíme  hodnotiaceho portfólia Archív vlastného rozvoja žiaka.

    Súčasťou archívu budú:

    Povinné materiály:

- vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,

- vybrané projekty, získané informácie o obci a regióne.

 Voliteľné materiály:

- školský časopis – príspevky,

- CD so žiackymi prezentáciami.

10. Pripravujeme:

- Neustále zlepšujeme materiálno technické vybavenie školy.

- Pokračujeme v postupnej rekonštrukcii a modernizácii školy.

- Dopĺňame vybavenie kabinetov novými didaktickými pomôckami.

- Aktívne sa zapájame do tvorby projektov, ktoré nám pomáhajú zlepšiť či už materiálne podmienky ako aj samotný edukačný proces.

- Snažíme sa, aby sa z našej školy stal multifunkčný komplex otvorený žiakom, rodičom i širokej verejnosti.

 

Prílohou ŠkVP sú učebné osnovy a prierezové témy, ktoré tvoria samostatnú prílohu.