Navigácia

Práca v ŠKD pri ZŠ s MŠ v Hybiach VÝCHOVNÝ PROGRAM Aktivity v ŠKD Školský poriadok ŠKD

Školský klub

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

S MATERSKOU ŠKOLOU V HYBIACH

 

Práca v ŠKD   -   Raňajkáčik - ranné oddelenie od 6:15 hod. do 7:15 hod. (potom sa  žiaci presúvajú do svojich tried v  sprievode vychovávateľky)

 • II. oddelenie od 11:00 hod do 16:00 hod.  (Mgr. Škerdová)

-   I. oddelenie od 11:30 hod. do 15:00 hod.  (Mgr. Šuchtárová, Mgr. Koscelníková)

 

Harmonogram činnosti v ŠKD:

 

06:15 - 07:15 hod.   Príchod detí do ŠKD, hry, oddych, relaxácia.

7:15                          Odprevadenie detí do jednotlivých tried.

11:00 - 12:15 hod.   Príchod detí do ŠKD, hygiena, obed podľa rozvrhu jednotlivých tried.

                                 Oddychová a relaxačná činnosť.

12:15 - 13:00 hod.   Rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky.

13:00 hod.                Odprevadenie žiakov na autobus.

13:00 - 14:00 hod.   Vzdelávacia činnosť - príprava na vyučovanie.

14:00 - 14:45 hod.   Záujmová činnosť zameraná na jednotlivé oblasti výchovy (spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú).

14:45 hod.                Odprevadenie žiakov na autobus.

14:45 - 16:00 hod.    Výchovná činnosť podľa potreby žiakov a voľné hry, v telocvični alebo na školskom dvore.

 

Od 15:00 hod. sú oddelenia spojené (1. – 4. ročník).

 

Vážení rodičia,  

z dôvodu bezpečnosti žiaci nebudú uvoľňovaní na základe telefonickej žiadosti rodiča alebo SMS.

 

K mimoriadnemu odchodu, t.j. v inom čase, ako je uvedené na žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu aj s dátumom. Rodičia tak preberajú plnú zodpovednosť za odchod dieťaťa v inom než predznačenom čase.

V prípade, ak dieťa tento lístok nemá, jeho odchod bude v čase uvedenom  na zápisnom lístku. Ďalšie informácie sú na stránke našej školy v sekcii Školský klub detí.

Ďakujeme.

 

Vychovávateľky:        Mgr. Martina Škerdová

                                   Mgr. Andrea Šuchtárová

                                   Mgr. Beáta Koscelníková

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria