Navigácia

InŠVP ŠPT

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

INOVOVANÝ

 

Špeciálna trieda pri Základnej škole v Hybiach pre žiakov s mentálnym postihnutím Variant A

Stupeň vzdelania: ISCED l- pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

Dĺžka štúdia: ISCDED l

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: ISCDE l -denná Druh školy: štátna

Platnosť dokumentu od l .septembra 2009

 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou, Hybe 691

IČO:  042388139

 Riaditeľka školy: Mgr. Helena Dudová

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

 

 

 

Platnosť,  reevidovanie

Dátum

Zmeny

Platnosť iŠkVP od

 1. 9. 2016

iŠkVP je platný v prípravnom, 1, 2, 5, 6. ročníku,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1 Charakteristika triedy

Špeciálna trieda pri Základnej škole v Hybiach bola vytvorená predovšetkým na základe podnetov rodičov, ktorí žiadali, aby deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré navštevujú l. stupeň ZŠ nemuseli dochádzať do špeciálnej školy mimo obce. Spojená špeciálna trieda   sa nachádza spolu s bežnými triedami v budove Základnej školy v Hybiach, čím sa zvyšuje sociálna integrácia žiakov, ktorí navštevujú špeciálnu triedu. V triede sa nachádzajú všetci žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

1.2.  Charakteristika žiakov

Špeciálnu triedu navštevuje 4 až 12 žiakov. Väčšina z nich pochádza zo sociálneho znevýhodneného prostredia. Viac ako 80% rodín týchto žiakov sa nachádza v hmotnej núdzi.

1.3. Charakteristika pedagogického zboru

V triede vyučujú pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odborné spôsobilosti využívajú pri pedagogickej komunikácii a motivácii žiakov. Pri diagnostikovaní spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno - pedagogického poradenstva v Liptovskom Mikuláši. Učitelia sa aktívne zapájajú do kontinuálneho vzdelávania, zvyšujú si kvalifikáciu a odbornosť, čím prinášajú progresívne prvky do výchovno - vzdelávacieho procesu.

Prácu pedagógov dopĺňa i asistent učiteľa. Asistenti učiteľa bezprostredne spolupracujú s učiteľmi v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčujú adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy, pomáhajú pri prekonávaní výchovných a vzdelávacích bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiaka. Organizujú alebo napomáhajú pri organizácii voľnočasových aktivít, spoločenských a športových podujatí.

 

1.4.Organizácia prijímacieho konania

Pri prijímaní dieťaťa a žiaka do špeciálnej triedy postupujeme podľa zákona NR SR o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 60 , ods.l - 5 ods.l a 3 rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného v súlade s diagnostickým vyšetrením dieťaťa a podľa

vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. § 7 ods. l - 4..

1.5. Získavanie sponzorských darov.

Škola svoju veľkú príležitosť vidí v realizácii získavania sponzorských darov, prostredníctvom ktorých má možnosť získať finančné prostriedky na vybavenie triedy, špeciálnymi didaktickými pomôckami a kompenzačnými pomôckami.

l.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Vzhľadom na charakter postihnutia žiakov, ktorým škola poskytuje výchovu a vzdelávanie je nevyhnutné aby spolupráca školy a rodičov žiakov bola čo najlepšia, aby sa tak prepojili ciele výchovy v rodine a ciele školy. Spolupráca s rodičmi najmä žiakov s marginalizovaných komunít nieje na dobrej úrovni. Z tohto dôvodu sa snažíme o maximálne zapojenie rodičov žiakov na spolupodieľaní sa na výchove a vzdelávaní prostredníctvom pravidelných rodinných návštev, pravidelných triednických schôdzok, predvolávaním rodičov do školy. Pri zanedbávaní rodičovských povinností alebo pri ohrozenej mravnej výchove dieťaťa, kontaktujeme okresný úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny a kuratelu pre deti a mládež i obecné úrady v obciach kde majú žiaci trvalé bydlisko.

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia A variant

2.1. CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

1.  Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania predstavuje formovanie kľúčových kompetencií
(kombinácia vedomostí, skúseností a postojov) na takej

úrovni, ktorá je pre žiakov s mentálnym postihnutím dosiahnuteľná:

 1. Cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť žiaka v poznávacej,
  sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.
 2. Poznávať seba samého, využívať svoje možnosti, kompenzovať obmedzenia, rozvíjať
  a kultivovať svoju osobnosť a osvojiť si základy

spôsobilosti učiť sa.

 1. Poskytnúť primerané možnosti poznávať najbližšie kultúrne a prírodné prostredie.
 2. Podporovať poznávacie procesy a kompetencie žiakov, prostredníctvom vlastnej poznávacej
  skúsenosti aktívne riešiť problémy.
 3. Žiakom vytvoriť podmienky pre získanie základných pracovných zručností a návykov.
 1. Rozvíjať kompetencie: dorozumievať sa, porozumieť si, hodnotiť a konať.
 2. Podporovať rozvoj schopností otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa
  spolupracovať v skupine. Preberať za seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu
  vnímavosť a citlivosť: k spolužiakom, učiteľom, rodičom a svojmu okoliu.
 3. Viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti a porozumeniu medzi všetkými ľuďmi bez rozdielu.
  lO. Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť
  za svoje zdravie. Chrániť si zdravie a životné prostredie.

2.2. PROFIL ABSOLVENTA

Sociálne komunikačné kompetencie

- vyjadruje sa súvislé ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania

- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať

- vie samostatne písomne komunikovať

- dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí

- je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,

- učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu

- rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne

- je empatický k starým, choiým a postihnutým ľuďom

- rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých

- správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem

- preberá spoluzodpovednosť za seba a za činnosť skupiny

- nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi

harmonické vzťahy

Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- dokáže využiť základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh

  a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie

- rozumie a  používa základné z oblasti matematiky a prírodných vied.

- chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať objavovať

  vzťahy medzi predmetmi a javmi.

- má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby

ochraňovať prírodu pre budúce generácie

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa

- využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, z médií a     internetu

- vie používať vyučovacie programy

          - chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

           - vie že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT

Kompetencia učiť sa

        - dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami

        - ovláda algoritmus učenia a dodržiava ho

        - získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach

- uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce

- prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení

- hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.

Kompetencia riešiť problémy

- rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej    úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie

- dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problém, v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.

Osobné, sociálne a občianske kompetencie

- uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti

- dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov

- uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí

- pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,

- je schopný počúvať, diskutovať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí dokáže

  spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív

- je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu.

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia jeho súvislosť s vhodným a aktívnym

  trávením voľného času

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaní

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom

 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom

   umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov

- dokáže pomenovať základné druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie

   prostriedky

- pozná pravidlá bežné spoločenského kontaktu

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- rešpektuje vkus iných ľudí.

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote

- cení si a rešpektuje kultúmo-historické dedičstvo a ľudové tradície

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

 

3. ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA

Školský vzdelávací program je orientovaný na žiaka, rešpektuj e jeho individuálne potreby a osobné zvláštnosti. Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej práci používa moderné prvky pedagogiky.

V škole rozvíjame tvorivosť a súčasne zohľadňujeme všetky možnosti, ktoré život ponúka. Škola rozvíja žiaka všetkým potrebným pre jeho úspešný a radostný život.

Chceme, aby deti chodili do školy rady a aby sme ich dobre pripravili na život:

 • Škola ekologická - vedieme  mladú generáciu k environmentálnemu cíteniu a záujmu
  ochranu nášho životného prostredia, zvýšiť vedomostnú úroveň detí o separovaní odpadu a jeho druhotnom využívaní, ale aj do podpory ekologickej osvety a výchovy.
 • Otvorená škola -„škola hrou a bez stresu" - škola priateľská deťom, učiteľom a rodičom, škola využívajúca rôzne alernatívne metódy a moderné prvky pedagogiky
 • Kultúrna  škola  a tradícií-  podnecujeme  a rozvíjame vzťah ku  kultúre  a tradíciám slovenského národa, zapájame žiakov do záujmovej a mimoškolskej činnosti v oblasti kultúry.
 • Škola zdravia a bezpečnosti -poskytujeme žiakom vedomosti potrebné pre ich záujem o vlastné zdravie, vedomosti o spôsobe života a životnom štýle.
 • Škola rešpektu a tolerancie- pripravujeme    dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva
 • Škola moderných technológií - využívame informačno-komunikačných technológie na vyučovaní. Vedieme žiakov k dobrému zvládnutiu čitateľských zručností.
 • Škola „pre život" - žiakov vedieme k spoločenskému a pracovnému uplatneniu sa v reálnom živote, rozvíjaním ich záujmov a predpokladov.
 •  

Stupeň vzdelania

      Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

3.1 Pedagogické stratégie

Vo vyučovacom procese, na hodinách jednotlivých predmetov využívame didaktickú techniku a IKT. Okrem všeobecne používaných metód, dôraz kladieme najmä na metódy motivačné, výkladovo-problémové, diskusné, heuristicke, pokus, demonštrácia, inscenačné (hranie rolí), situačné a zážitkové metódy, dramatizáciu, tvorbu projektov a obhajobu vlastných prác. na prácu s odbornou literatúrou, čo sú metódy na rozvíjanie kritického a logického myslenia, tvorivosti a samostatnosti, ktoré žiakov učia nájsť pravidlo, zákonitosť a vyvodiť záver, poučenie s uplatnením pre život.

Na dosiahnutie cieľov jednotlivých vyučovacích predmetov vyučujúci využívajú nielen triedu ale i vychádzky, exkurzie, i kultúrne predstavenia a ďalšie formy vyučovania - samostatná práca, práca vo dvojiciach, súťaže a kvízy, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie, skupinové vyučovanie s delením podľa náročnosti úloh (napr. v matematike, slovenskom jazyku).

V oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov nielen základné poznatky, ale aj tvorivé myslenie, samostatnosť, snahu riešiť problémy, schopnosť objavovať a experimentovať, zručnosť vo vyhľadávaní a spracovávaní informácií, schopnosť hodnotiť seba i iných, ale i prijať názory iných, ochotu spolupracovať a toleranciu.

 

Veľkú pozornosť venujeme rozvíjaniu talentu a nadania -"jednotlivých oblastiach.

V oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu, organizujeme besedy a tematické vyučovanie na Vv - výtvarným spracovaním témy,

Prevencii drogových závislostí venujeme pozornosť priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. Organizujeme celoškolské akcie na podporu zdravého životného štýlu.

 

4. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života človeka a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Dopravná výchova

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov špeciálnych základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov.
Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke:

 • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými     právnymi predpismi
 • sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke
 • uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec)
 • spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote
 • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli
 • schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla
 • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí. Chceme, aby žiak spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, náboženská výchova, vlastiveda, ale uplatňujeme ju aj v iných predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa prelína so všetkými predmetmi. Začlenili smejú hlavne do redmetov vecné učenie, vlastiveda, pracovné vyučovanie, telesná výchova, výtvarná výchova a etická výchova.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, ale aj uvedomovať si dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Mediálna výchova

Žiaci už vo veku 7-14 rokov sú vystavení vplyvom médií - nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta", primerane veku sa v ňom orientovali.
Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, matematika/informatická výchova, vecné učivo, vlastiveda, náboženská výchova, slovenský jazyk a slovenská literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná výchova.

 

 

 

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad, že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto je cieľom výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere je jej cieľom dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - dochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, vecné učenie, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 

Ochrana života človeka a zdravia (OŽZ)

Ochrana života človeka a zdravia ako prierezová téma sa v špeciálnych základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu .Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.
Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VZDELÁVACIE OBLASTI

Obsah primárneho vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do deviatich vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

PREDMETY

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

Rozvíjame komunikatívnych schopností

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Matematika a práca s

Matematika

Informáciami

Informatická výchova

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

 

Vlastiveda

Človek a príroda

Fyzika

 

Chémia

 

Biológia

Človek a spoločnosť

Dejepis

 

Geografia

 

Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

Svet práce

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

 

Výtvarná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

6. VZDELÁVACIE OBLASTI - INOVOVANÉ

VZDELÁVACIA OBLASŤ

PREDMETY

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti

Rozvíjanie grafomotorických zručností

Matematika a práca s

Informáciami

Matematika

Informatika

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

Vlastiveda

 

 

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Vecné učenie

Fyzika

Chémia

 

 

 

 

Biológia

 

 

Človek a spoločnosť

 

Vlastiveda

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, logopéda, školského psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia.

3. V prípravnom ročníku vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci.

4. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

5. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

6. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

7. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

8. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry (u žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostnej menšín) triedu možno rozdeliť.

7 . CHARAKTERISTIKA, ŠPECIFIKÁ A DĹŽKA VZDELÁVANIA A PODMIENKY PRIJÍMANIA

Špecifiká výchovy a vzdelávania

Vo výchovno - vzdelávacom procese má dominantné postavenie pracovné vyučovanie, čomu zodpovedajú materiálno - technické a priestorové podmienky školy.

V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

Dĺžka vzdelávania

Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka.

Podmienky prijímania

Do špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím možno prijať žiaka na základe diagnostických vyšetrení a s informovaným súhlasom rodiča alebo ustanoveného zákonného zástupcu.

Pred prijatím žiaka do špeciálnej triedy vykoná zariadenie Centra pedagogičke -psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálne - pedagogického poradenstva diagnostické vyšetrenie žiaka, toto je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej triedy. Žiak sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom a potvrdenom tlačive schválenom MS SR „ Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami do špeciálnej triedy", ktoré obsahuje aj správu s diagnostických vyšetrení s určenou diagnózou, odporúčania k vzdelávaniu žiaka a návrh na prijatie alebo neprijatie žiaka do príslušnej triedy.Žiak, ktorý bol prijatý z bežnej triedy základnej školy, možno na základe výsledkov vstupného diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší, než fyzický vek žiakov tohto ročníka.

 

8 . VZDELÁVACIE ŠTANDARDY

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím -variant A nemá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím  1.ročník

 

Vzdel. Oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

8

 

 

Príroda a spoločnosť.

Vecné učenie

1

 

 

Matematika + informatická .výchova.

matematika

4

 

 

Človek a svet práce

prac. vyučovanie

1

3

motorika

Umenie a kultúra

VV HV

1 1

 

 

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

18           

4

 

 

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka špeciálnej triedy

 1. Adaptovať sa na prostredie špeciálnej triedy
 2. postupne poznať hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné ,dvojslabičné
  a trojslabičné slová zložené najmä z otvorených slabík.
 3. Čítanie jednoduchých viet. čítanie písaného písma.
 4. Osvojenie si základných spoločenských a hygienických návykov.
 5. Získať základné poznatky o prírode a spoločnosti z najbližšieho okolia.
 6. Porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa
  určitých kritérií, osvojiť si základné geometrické predstavy ,využívať osvojené
  vedomosti v reálnom živote, číselné operácie v obore 0-5.
 7. Získať vedomosti z rôznych pracovných činností, vrátane elementárnych
  technických a výrobných poznatkov, utvoriť základné pracovné zručnosti a návyky.
 8. Rozvinúť percepciu, lateralitu, senzomotorickú koordináciu, priestorovú orientáciu
  a grafomotorickú zručnosť.

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 2.ročník

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

8

 

 

Príroda a spoločnosť.

Vecné učenie

1

 

 

Matematika + informatická .výchova.

matematika

4

 

 

Človek a svet práce

prac. vyučovanie

2

2

motorika

Umenie a kultúra

VV

1

1

 

 

HV

1

 

 

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

19  

4

 

Charakteristika výstupov žiakov 2. ročníka špeciálnej triedy

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 2.rocníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 1.ročníku.
 2. Žiaci získajú ďalšie vybrané základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich
  najbližšieho okolia.
 3. Osvojujú si základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky.
 4. V priebehu roka sa spresní zručnosť žiakov orientovať sa v budove školy a určujú
  ich polohu vzhľadom ku škole.
 5. Cieľom  výchovno   vzdelávacieho   procesu     je   spresňovať  zmyslové   vnímanie,
  rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči.
 6. Počas    celého    roka    systematicky    viest    žiakov    k    vyjadrovaniu    osobných
  a spoločenských zážitkov a skúseností v krátkych hovorených prejavoch.
 1. Žiaci majú osvojený číselný obor od 6 až 10.
 2. Dokážu určovať počet predmetov.
 3. Vytvárať skupiny predmetov o danom počte predmetov.
 4. Majú zvládnuté čítanie a písanie číslic 6 až 10, ich názorné vyjadrenie.
 5. Dokážu samostatne usporiadať čísla od l až 10,

12. Žiaci sa vedia  orientovať na číselnej osi, porovnávať čísla a vyjadriť ich pomocou
znakov =, >, <.

 1. Dokážu riešiť jednoduché slovné úlohy na porovnávanie čísel.
 2. Majú osvojené samostatné sčitovanie a odcitovanie v obore O až 10.

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 3.ročník

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

8

 

 

Príroda a spoločnosť.

Vecné učenie

1

1

 

Matematika + informatická .výchova.

matematika

4

 

 

Človek a svet práce

prac. vyučovanie

3

1

motorika

Umenie a kultúra

VV

1

1

 

 

HV

1

 

 

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

20

4

 

Charakteristika výstupov žiakov 3. ročníka špeciálnej triedy

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 3.rocníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 2.ročníku.
 2. Vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová, - osvojiť si ostatné písmená abecedy, - obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania, - dbať na kultúru rečového prejavu žiakov.
 3. Zdokonaľovanie rukopisu žiakov a nacvičovanie ostatných, dosiaľ nepreberaných písmen malej a veľkej abecedy. Písanie krátkych známych slov, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú. Nacvičovanie ostatných písmen malej a veľkej abecedy v poradí podľa postupu v čítaní. Odpisovanie, prepisovanie a diktát krátkych známych slov. Písanie prvého slova vo vete s veľkým začiatočným písmenom, písanie vlastného mena osôb s veľkým začiatočným písmenom.  Prepisovanie tlačeného textu. Písanie slov a viet podľa diktátu.
 4. Prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov, - spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v blízkom okolí obce, - spresniť predstavu o roku a ročných obdobiach, - poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny, - učiť sa aktívne chrániť prírodu, - oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých, - naďalej u ţiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu.
 5. Vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20, - vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, - osvojiť si násobenie číslom 2, - vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body, - vedieť určiť body, ktoré leţia a neleţia na danej úsečke.

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 4.ročník

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

7

1

čítanie

Príroda a spoločnosť.

Vlastiveda

2

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

 

 

Informatická výchova

 

1

 

Človek a svet práce

prac. Vyučovanie

4

 

 

Umenie a kultúra

VV HV

1

1

1

kompozícia

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

21

4

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 4. ročníka špeciálnej triedy.

 

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 4.ročníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 3.ročníku.
 2. Poznávať vetu ako jazykový celok, vedieť rozoznávať druhy viet.
 3. Poznávať slová rovnakého a opačného významu vedieť rozoznávať spisovné a nespisovné slová.
 4. Vedieť rozlišovať samohlásky a spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky.
 5. Vedieť tvoriť jednoduché ústne jazykové prejavy. Vie poznávať vety z obsahovej, zvukovej a grafickej stránky.
 6. Vie poznávať vety z obsahovej, zvukovej a grafickej stránky.
 7. Vie rozlišovať oznamovacie a opytovacie vety.
 8. Vie písať „i“ po mäkkých spoluhláskach a „y“ po tvrdých spoluhláskach.
 9. Má osvojenú výslovnosť a písanie slov s mäkkými slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li.
 10. Má docvičené písanie všetkých malých a veľkých písmen a číslic.
 11. Vie sčítať prirodzené čísla v obore do 100 bez prechodu a s prechodom cez základ.
 12. Vie riešiť jednoduché slovné úlohy.
 13. Má osvojené násobenie a delenie v obore do 30.
 14. Vie rysovať a označiť priamku, vyznačiť body ležiace a neležiace na priamke.
 15. Vie merať dĺžku úsečky.
 16. Vedieť sa orientovať v školskej budove.
 17. Dokáže sa orientovať v príbuzenských vzťahoch v rodine a v najbližšom príbuzenstve
 18. Vie sa orientovať v miestnej obci a okolitej krajine.
 19. Pozná charakteristické prejavy počasia v jednotlivých ročných obdobiach.
 20. Vie sa orientovať v čase, vie názvy dní, mesiacov v roku, rozlišuje časti dňa.
 21. Má základné poznatky a človeku, živej a neživej prírode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 5.ročník

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

6,5

1,5

čítanie

Príroda a spoločnosť.

Vlastiveda

2

 

 

Človek a hodnoty.

Etická vých./náboženská vých.

1/1

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

-

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

prac. Vyučovanie

4

 

 

Umenie a kultúra

VV HV

1

1

1

kompozícia

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

22

4

 

Charakteristika výstupov žiakov 5. ročníka špeciálnej triedy

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 5.rocníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 4.rocníku.
 2. Žiaci majú osvojené vedomosti o domove, obci, v ktorej žijú, dokážu sa orientovať
  podľa plánu. Majú osvojené poznatky o živej a neživej prírode.
 3. Žiaci dokážu správne písať „i" po mäkkých spoluhláskach a „y" po tvrdých spoluhláskach.
 4. Dokážu poznávať obojaké spoluhlásky a pravopis vybraných slov po b, p, m.
 5. Majú   osvojené   podstatné   mená,   dokážu   určovať  ich   rod  a   číslo.   Dokáže rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená.
 6. Žiaci vedia správne čítať primerané texty s porozumením.
 7. Majú dostatočnú slovnú zásobu. Dokážu presnejšie rozlišovať význam slov.
 8. Majú osvojené sčitovanie a odcitovanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ
  a sčitovanie a odcitovanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ.
 9. Dokážu sčitovať a odcitovať prirodzené čísla do 1000 spamäti a písomne.

10. Majú osvojené násobenie a delenie v obore násobiliek do 60.

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 6.ročník

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridané hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia.

Slov. jazyk

6,5

1,5

čítanie

Príroda a spoločnosť.

Vlastiveda

3

 

 

Človek a hodnoty.

Etická vých./náboženská vých.

1/1

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

-

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

prac. Vyučovanie

4

 

 

Umenie a kultúra

VV HV

1

1

 

kompozícia

Zdravie a pohyb

TV

2

1

 

Spolu

 

23

3

 

Charakteristika výstupov žiakov 6. ročníka špeciálnej triedy.

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 6.rocníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 5.ročníku.
 2. Osvojiť si vybrané slová a učiť sa správne písať vybrané a ich príbuzné slová, naučiť sa slovenskú abecedu a získať zručnosť využívať ju v praxi.
 3. Dokončiť výcvik v poznávaní a určovaní podstatných mien,

v mužskom rode rozlišovať životnosť, poznávať slovesá v prítomnom čase, poznávať predložky a osobné zámená.

 1. Cvičiť sa v štylizácii (napr. dopĺňať vety, vyberať vhodné slová a podobne), cvičiť sa v tvorení jednoduchých ústnych prejavov najmä formou reprodukcie krátkych textov, rozprávaním a opisom, cvičiť sa vo formách spoločenského styku.
 2. Učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi a upevniť si základy spoločenského správania.
 3. Učiť sa základné pravidlá vyjadrovania citov,  učiť sa spolupracovať s druhými, nadobúdať sociálne zručnosti- asertivitu, empatiu.
 4. Vedieť sčítať a odčítať v obore do 1000.
 5. Osvojiť si násobenie a delenie v obore do 100.
 6. Riešiť slovné úlohy,
 7. Osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10 000.
 8. Vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10 000 spamäti a písomne.
 9. Vedieť násobiť a deliť 10, 100 a 1000.
 10. Osvojiť si základné jednotky času.
 11. Vedieť merať a rysovať úsečky, rysovať rôznobežky, rovnobežky a kolmice, štvorec.
 12. Oboznámiť sa so začiatkom našich národných dejín.
 13. Orientovať sa na mape Slovenskej republiky.
 14. Prehĺbiť si poznatky o človeku.
 15. Získať poznatky o niektorých nerastoch a horninách.
 16. Rozšíriť poznatky a zručnosti pri práci s myšou a klávesnicou.
 17. Oboznámiť sa s prostredím jednoduchého textového editora.
 18. Písať a upraviť text, doplniť text o obrázok.
 19. Získať základy algoritmického myslenia.
 20. Vedieť pracovať v programe Skicár.
 21. Spustiť CD, DVD, hru cez Internet.
 22. Prijať a poslať e-mail.
 23. Spracovať a prezentovať jednoduchý projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 7.ročník.

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridane hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia

Slov. jazyk a komunik.

5

2,5

čítanie, sloh

Človek a príroda

Fyzika

1

 

 

Biológia

1

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

 

 

Geografia

1

 

 

Občianska náuka

1

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

/Náboženská výchova/

1

 

 

Matematika a práca

S informáciami

Matematika

4

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

4

 

motorika

Svet práce

0,5

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

kompozícia

Hudobná výchova

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

1

 

Spolu

 

24

4

 

Charakteristika výstupov žiakov 7. ročníka špeciálnej triedy.

 1. Cieľom výchovy a vzdelávania v 7.ročníku špeciálnej základnej školy je získať
  vedomosti v nadväznosti na poznatky získané v 6.ročníku.
 2. Vie správne písať a vyslovovať slová s niektorými predponami.
 3. Precvičovanie poznávania podstatných mien, určovanie rodu a čísla.
 4. Vie skloňovať podstatné mená podľa pádových otázok.
 5. Oboznamovanie sa s pojmom vzoru, skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých vzorov: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, žena, ulica, dlaň, kosť.
 6. Vie rozpoznať akostné prídavné mená a ich význam v bežnom jazyku. Poznávanie a určovanie rodu a čísla prídavných mien.
 7. Vie rozpoznať slovesá v oznamovacom spôsobe, v prítomnom, minulom a v budúcom čase.
 8. Vie časovať slovesá.
 9. Dokáže reprodukovať texty na čítanie a v dramatizácii krátkych textov vie použiť aj priamu reč.
 10. Má osvojené násobenie a delenie mimo oboru násobilky.
 11. Vie písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom.
 12. Vie písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku.
 13. Má osvojenú numeráciu prirodzených čísel do milióna.
 14. Vie používať kalkulačku na sčítanie a odčítanie.
 15. Vie pracovať s kružidlom, vyznačovať a rysovať uhly.
 16. Má osvojený výpočet obvodu rovinných obrazcov.
 17. Vie pracovať s textom na PC, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou efektov
 18. Vie používať e- mail, Internet
 19. Vie vložiť, spustiť, vybrať CD a pracovať s multimediálnou informáciou – zvuk, video
 20. Vie spracovať a prezentovať jednoduchý projekt .
 21. Žiak porozumel základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí žiakov.
 22. Vie rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá.
 23. Vie odmerať dĺžku, hmotnosť a objem telesa urobiť zápis nameraných hodnôt.
 24. Vie overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti telies.
 25. Vie merať v určitých časových intervaloch teplotu a zaznamenať ju do tabuľky.
 26. Vie rozpoznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú
 27. Dokáže poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím
 28. Pozná najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov .
 29. Rozpozná najdôležitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok.
 30. Vie pracovať s učebnicou dejepisu.
 31. Žiak získal základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave
 32. Informatívne vie základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru
 33. Má osvojené základné informácie o Európe
 34. Vie sa orientovať na mape Európy.
 35. Dokáže pracovať s fyzikálnou a politickou mapou.
 36. Pozná funkciu rodiny a školy
 37. Upevniť u žiakov elementárne mravné postoje, hygienické a kultúrne návyky
 38. Oboznámiť žiakov so zásadami dopravnej disciplíny a bezpečnostných opatrení
 39. Ovplyvňovať poznanie a konanie žiakov v duchu demokracie, humanizmu a morálky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 8.ročník.

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridane hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia

Slov. jazyk a komunik.

5

2,5

čítanie, sloh

Človek a príroda

Fyzika

1

 

 

Biológia

1

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

 

 

Geografia

1

 

 

Občianska náuka

1

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

/Náboženská výchova/

1

 

 

Matematika a práca

S informáciami

Matematika

4

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

4

 

motorika

Svet práce

0,5

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

kompozícia

Hudobná výchova

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

1

 

Spolu

 

24

4

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 8. ročníka špeciálnej triedy.

 1. Má utvrdené správne písať „i“ a „y“ po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach a vo vybraných slovách.
 2. Pozná prídavné mená tvrdého a mäkkého zakončenia, osvojovať si ich pravopis, - pozná číslovky
 3. Je oboznámený s písaním základných, radových a zložených čísloviek, - cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku.
 4. Pozná algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom so zvyškom a vie ho používať.
 5. Pozná  algoritmus písomného delenia dvojciferným deliteľom písomne alebo pomocou kalkulačky.
 6. Pozná a vie využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu.
 7. Správne chápe pojem zlomok, vie ho čítať a zapisovať zlomok.
 8. Získal  zručnosti v rysovaní a meraní uhlov.
 9. Vie vypočítať obsahy štvorca, obdĺžnika a kruhu,
 10. Chápe  matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických úloh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím - 9.ročník.

 

Vzdel. oblasť

Predmet

Dotácia

Pridane hod.

Obsah

Jazyk a komunikácia

Slov. jazyk a komunik.

5

2,5

čítanie, sloh

Človek a príroda

Fyzika

1

 

 

Chémia

1

 

 

Biológia

1

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

 

 

Geografia

1

 

 

Občianska náuka

1

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

/Náboženská výchova/

1

 

 

Matematika a práca

S informáciami

Matematika

4

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

4

 

motorika

Svet práce

0,5

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

kompozícia

Hudobná výchova

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

1

 

Spolu

 

25

4

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 9. ročníka špeciálnej triedy.

1.Má docvičenú zručnosť správne písať „i“ a „y“ po mäkkých, tvrdých a obojakých

  spoluhláskach a vo vybraných slovách.

2.Má osvojený pravopis podstatných a prídavných mien,.

3.Má osvojený pravopis slovies, najmä v minulom čase a v rozkazovacom spôsobe,

4. Má osvojené ústne i písomné formy spoločenského styku.

5. Vie správne čítať a ústne sa vyjadrovať. Má upevnené čitateľské zručnosti na       primerane náročných náučných a umeleckých textoch, vie sa orientovať v prečítanom texte a reprodukovať jeho obsah.

6. Vie správne deliť jednociferným a deliteľom so zvyškom.

7. Vie využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu.

8. Vie vypočítať 1 %, rozlíšiť, pomenovať a vypočítať základ, počet percent

a hodnotu príslušnú k počtu percent.

9.Má osvojený význam pojmu objem.

10.Pozná jednotky objemu a vie ich navzájom premieňať.

11.Má osvojený postup výpočtu objemu kvádra a kocky.

12.Pozná sieť kvádra a kocky.

13.Vie samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore.

14.Vie používať nástroje na úpravu textov.

15.Vie pracovať s tabuľkou v MS Word.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán - INOVOVANÝ

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským ISCED 1

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Ročník

Prípravný

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I

Jazyk

a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

8

8

8

7

+1

6

+2

6

 

5

 

5

5

58

rozvíjanie

komunikačnej

schopnosti

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

rozvíjanie

grafomotorických

zručností

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Matematika a práca

s informáciami

matematika

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

39

informatika

 

 

 

 

 

+1

1

1

1

1

1

5

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1

1

+1

 

 

 

 

 

 

4

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

biológia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

 

 

2

2

3

 

 

 

7

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

geografia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

3

Človek a hodnoty

etická výchova/

náboženská

výchova/náboženstvo

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Človek a svet

pracovné vyučovanie

1

+1

1

+3

2

+2

3

+1

4

4

4

4

4

4

31

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

výtvarná výchova

1

1

1

+1

1

+1

1

+1

1

+1

1

1

1

1

10

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

2

+1

2

2

20

Základ

18

18

19

20

21

22

23

24

24

25

214

Voliteľné (disponibilné) hodiny

2

4

4

4

4

4

3

4

4

4

37

Spolu

20

22

23

24

25

26

26

28

28

29

251

 

9. VYUČOVACÍ JAZYK

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.

10. ORGANIZAČNE PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím - variant A sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník  10 žiakov. Riaditeľ školy podľa zákona 245/2008, § 97 odst. 6, môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

11. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ.

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania, nasledovne: Žiak (žiačka) získal ( získala ) primárny stupeň vzdelania. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky nasledovne: Žiak (žiačka ) ukončil (ukončila ) povinnú školskú dochádzku.

12. POVINNÉ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

Pedagogickí zamestnanci:

 • spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii,
  motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy
 • riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
  ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej
  komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov

13. POVINNE MATERIALNO-TECHNICKE A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE

Základná škola v Hybiach je plne organizovaná škola s 1. až 9. postupným ročníkom a jednej špeciálnej triedy variant A, ktorá funguje od 1.4. 2002 ako právny subjekt. Škola je umiestnená v jednej školskej budove a je vnútorne rozčlenená na tri navzájom prepojené časti.

V prvej časti sú umiestnené triedy 2. stupňa ZS, odborná učebňa fyziky - chémie, kabinet fyziky, chémie, hudobnej výchovy, prírodopisu, výtvarnej výchovy a žiackej i učiteľskej knižnice, riaditeľná i zborovňa školy.

V druhej časti sa nachádza telocvičňa, ktorá je aktívne využívaná v čase vyučovacom i mimo neho, taktiež slúži mládeži a občanom našej obce. Pri rekonštrukcii školy v roku 2010 v týchto priestoroch vznikli nové kabinety pre učiteľov.

V tretej časti sa nachádzajú triedy l. stupňa ZS, špeciálna trieda, školský klub detí, počítačová učebňa s pripojením na internet a školská jedáleň, ktorá je náležité vybavená a zabezpečuje zdravé školské stravovanie nielen pre žiakov, učiteľov, miestnu materskú školu ale i iných záujemcov. V škole je k dispozícii samostatná cvičná kuchynka a vybavené pracovné dielne. Ku škole patrí školský dvor a školské ihrisko. Štátna časť ZŠ prešla úplnou rekonštrukciou, ktorá predovšetkým zlepšila tepelné vlastnosti budovy.  Taktiež boli zrekonštruované hygienické zariadenia školy.

14. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

VZDELÁVANE

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a učiteľov pri vzdelávaní v škole i mimo ( exkurzie, výlety, krúžková činnosť, vychádzky a pod.) je zaistená. Na začiatku školského roka bývajú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia počas cesty do školy a vyučovania. Zvýšená pozornosť sa venuje predmetom výchovným, pracovnému vyučovaniu a telesnej výchove. Pedagogickí pracovníci a zamestnanci sú pravidelne preškolovaní o BOZaPO a čom je vedená dokumentácia. Termíny školení a pravidelných revízií obsahuje Pracovný a organizačný poriadok školy. Pri tejto činnosti spolupracujeme s firmou GAJOS z Liptovského Mikuláša. Všetci žiaci školy sú každoročne poistení vo vybratej komerčnej poisťovni.

15. HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRACE ŽIAKOV.

Pre hodnotenie a klasifikáciu platí „ Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie

 • V špeciálnej triede sa hodnotí známkou okrem etickej a náboženskej výchovy, kde sa na vysvedčení uvádza absolvoval
 • 5. ročník - hodnotenie klasifikáciou, na vysvedčení uvedenou slovom.

Kritéria na hodnotenie vedomostí a zručností žiakov - primárne vzdelávanie ISCED 1: -Nácvičné diktáty sa hodnotia formou bodovania.

-Kontrolné diktáty sa hodnotia formou klasifikácie podľa jednotného bodovacieho systému. -Kontrolné práce formou písomnej previerky sa hodnotia podľa jednotného bodovacieho systému podľa ISCED l s prihliadnutím na individuálne osobitosti žiakov.

 

VYSVEDČENIE

 

1. Po prerokovaní hodnotenia, resp. klasifikácie na pedagogickej rade vysvedčenie vyplní  triedny

učiteľ. Škola vydá vysvedčenie žiakovi na konci prvého polroka na urcený cas a natrvalo na konci

druhého polroka. Žiakovi 1. ročníka sa vysvedčenie vydá len na konci školského roka.

2. Vysvedčenia sa vypisujú trvalým spôsobom na predpísaných tlacivách. Môžu sa vypisovat aj písacím

strojom alebo tlačiarňou pripojenou na výstup personálneho počítača.

3. Prílohou k metodickým pokynom sú tlačivá vysvedčení.

a/ Pre 1. ročník sa používa tlačivo vysvedčenia - vzor c. 1.

b/ Pre 2. - 4. ročník pri slovnom hodnotení sa používa tlačivo vysvedčenia - vzor c. 2 .

c/ Pre 2. - 6. ročník pri klasifikácii sa používa tlačivo vysvedčenia - vzor c. 3

strana

METODICKÉ POKYNY na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ŠZŠ – A variant

d/ Pre 7.- 9. ročník sa používa tlačivo vysvedčenia - vzor c. 4.

4. Žiakovi, ktorému bol povolený postup do vyššieho ročníka bez absolvovania predošlého ročníka, sa na

vysvedčení v doložke uvedie "Žiakovi bol povolený postup do ... ročníka bez absolvovania ... ročníka".

5. Žiakovi, ktorý bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa na vysvedčení v doložke uvedie : " Žiak bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu ".

6. Žiakovi 9. ročníka sa v doložke uvedie: " Žiak získal vzdelanie poskytované špeciálnou základnou školou ".

7. Žiakovi, ktorý ukončil povinnú desaťročnú školskú dochádzku, sa v doložke uvedie : "Žiak ukončil povinnú desaťročnú školskú dochádzku".

8. V predmetoch, v ktorých žiak nebol klasifikovaný, sa namiesto klasifikácie uvedie

"neklasifikovaný/á/". V prípade slovného hodnotenia sa uvedie "nehodnotený/á/ ". Dôvod

neklasifikovania, resp. nehodnotenia sa zaznamená v triednom výkaze.

9. Žiakovi, ktorý z odôvodniteľných príčin nemohol byt hodnotený /cl. 13 bod 4/ sa vysvedčenie vydá po vykonaní komisionálnej skúšky.

10. Žiakovi vzdelávanému v špeciálnej triede pre mentálne postihnutých žiakov v základnej škole sa v doložke

vysvedčenia uvedie “Žiak bol vzdelávaný v špeciálnej triede základnej školy“.

11. Žiakovi vzdelávanému podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v doložke uvedie „Žiak bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.

 

PRÍLOHY: ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN, TEMATICKÉ VÝCHVNO  - VZDELÁVICIE  PLÁNY PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM variant A -ISCED l - primárne vzdelávaní

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria