Navigácia

Projekty

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

                                 

Základná škola, Hybe 140, 032 31 HYBE

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Dopytovo - orientovaný projekt: „Vzdelávanie pedagógov a modernizácia metód jazykového a prírodovedného vzdelávania v ZŠ Hybe“

Operačný program:                              Vzdelávanie

Prioritná os:                                           1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:                                              1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy:                                            OPV-2011/1.1/06-SORO

Spolufinancovaný fondom:                  Európsky sociálny fond

Celkové oprávnené výdavky:               109.060,09.- EUR

Nenávratný finančný príspevok z ESF:  92.701,08.- EUR

Nenávratný finančný príspevok zo ŠR:  10.906,01.- EUR

Spolufinancovanie:                                      5.453,00.- EUR

Termín realizácie:                                     07/2012 – 12/2013 - projekt predĺžený do 5/2014

Aktivity projektu:

1. Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

1.1 Vzdelávací program pre pedagógov na zvýšenie digitálnych a IKT zručností s certifikáciou ECDL

1.2 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na obsluhu a využívanie IKT vo vyučovacom procese

1.3 Vzdelávací program pre pedagógov zameraný na tvorbu digitálneho obsahu pre vyučovanie

1.4 Vzdelávací program pedagógov zameraný na zdokonalenie zručností v cudzom jazyku

2. Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 9. ročníku v ZŠ HYBE, vybavenie jazykového laboratória.

2.1 Inovácia výučby anglického jazyka – jazyk ako živý nástroj, vybavenie jazykového laboratória  

3. Inovácia obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania so zameraním na prírodovedné predmety, vybavenie multifunkčného prírodovedného laboratória.

3.1 Inovovaný obsah výučby prírodovedných predmetov pomocou multifunkčného prírodovedného laboratória

                          www.asfeu.sk       

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria