ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou
Adresa školy 032 31 Hybe 691
Telefón+4210445296126
E-mailzshybe@zshybe.edu.sk
WWW stránkazshybe.edupage.org
ZriaďovateľObec Hybe

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľMgr. Helena Dudová0904669716
ZRŠ - ZŠMgr. Pavol Gonda0948373191
ZRŠ - MŠDaniela Pavelicová0948385045

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Riegelová0908878646
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Riegelová0908878646
 Andrea Melichová0907296612
ostatní zamestnanciOľga Pivková0910871098
zástupcovia rodičovĽuboš Šuchtár0914333283
 Mgr. Mária Dunajská0908988968
 Miroslav Šuňavec0910963387
 Dana Michalidesová0908493037
zástupca zriaďovateľaJUDr. Anna Járošová0908905401
 PaedDr. Stanislav Žiška0910592552
 Ing. Peter Lehotský0905234878
 Peter Medvecký0911624458

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. a ŠPT, ŠKDMgr. Zuzana Riegelovávšetky predmety 
PK II. stupeňMgr. Soňa Hladkávšetky predmety 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 198

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠPTSpolu
počet tried111111111110
počet žiakov1318161620221714197162
z toho ŠVVP010113325521
z toho v ŠKD12161310      51
z počtu ž. externí1   1     2

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 13/ počet dievčat 6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 13 / počet dievčat 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Jeden žiak bol preradený do nultého ročníka, ktorý absolvoval v spojenej triede, 1 žiak bol externý - študuje v Českej republike.

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 ŠPT-87.roč.8.roč.9. roč.Spolu:
Počet žiakov2111923

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym bilingválneGym španielskeGym 4.ročSOŠHotelová akadémiaOUPracovný pomerSpolu
prihlásení2131041223
prijatí2131041 21
% úspešnosti100%100%100%100%100%100% 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

77 žiakov prospelo s vyznamenaním, 23 žiakov prospelo veľmi dobre, 53 žiakov prospelo, 7 žiakov neprospelo - z toho 3 budú opakovať ročník, 3 žiaci vykonali opravnú komisionálnu skúšku 25. 8. 2017 a postupujú do ďalšieho ročníka a, 1 žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku. 2 externí žiaci neboli klasifikovaní.

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVH-PCHEMINVINFMATOBNPRVPRIPRV
ŠPT 1,672,332,332,3312 111,1711  
I.A1,5    1    1,33   1
II.A1,33    1,06    1,56   1,22
III.A1,69    1,19  1,06 1,69  1,75 
IV.A1,56    1,31  1 1,38 11,5 
V.A1,792,111,84 1,891,16   1,052,26    
VI.A1,912,18222,181,77   1,052,51,86   
VII.A2,182,122,241,652,061,53 2 12,761,59   
VIII.A22,52,52,072,43  2,64 1,362,791,71   
IX.A2,051,952,111,841,79  2,11 12,321,79   

TriedaRKSRGZRUJSJLSPRSVPTECHTSVTvVlVYUVvVSMZMR
ŠPT33 1,172,141 11,171 1 3
I.A   1,921  1   1  
II.A   1,831,11  1,11   1,11  
III.A   1,881,06   1,061,81 1,06  
IV.A   1,631   11,69 1  
V.A   1,891,05 11   1,051 
VI.A   2,321,27 1,181   1,05  
VII.A  2,242,471,121 1,06   1  
VIII.A  1,932,51 1,571,14  1   
IX.A  22,321  1      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
ŠPT7700
I.A131201
II.A181800
III.A161600
IV.A161600
V.A201811
VI.A222020
VII.A171610
VIII.A141400
IX.A191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
ŠPT71158165,43881125,8627739,57
I.A1297481,1797481,1700,00
II.A18138176,72131272,89693,83
III.A16100062,5098061,25201,25
IV.A1666641,6366641,6300,00
V.A19141774,58136671,89512,68
VI.A22208694,82186484,7322210,09
VII.A17163896,35156792,18714,18
VIII.A141682120,141682120,1400,00
IX.A192001105,322001105,3200,00
Spolu:1601400387,521329383,087104,44

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %oproti národnému priemeru
Monitor5   
Monitor5 SJL1961,1%-2,0%
Monitor5 MAT1961,6 %-0,7%
    
MONITOR9   
Monitor9 SJL1952,6%-8,6%
Monitor9 MAT1959,5+3,1%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠPTSpolu
Počet tried v ročníku111111111110

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ŠkVP1ANJ 2
ŠkVP2ANJ 2
ŠkVP2MAT 1
ŠkVP3SJL 2
ŠkVP3MAT 1
ŠkVP3PDA 1
ŠkVP3VLA 1
ŠkVP4SJL 2
ŠkVP4MAT 1
ŠkVP4PDA 1
ŠkVP4VLA 1
ŠkVP51AJ 1
ŠkVP5MAT 1
ŠkVP5VSM 1
ŠkVP61AJ 1
ŠkVP6BIO 1
ŠkVP6THE 1
ŠkVP6MAT 1
ŠkVP7SJL 1
ŠkVP71AJ 1
ŠkVP7CHE 1
ŠkVP7BIO 1
ŠkVP7MAT 1
ŠkVP7INF 1
ŠkVP81AJ 1
ŠkVP8DEJ 1
ŠkVP8BIO 1
ŠkVP8MAT 2
ŠkVP8INF 1
ŠkVP91AJ 1
ŠkVP9BIO 1
ŠkVP9FYZ 1
ŠkVP9GEO 1
ŠkVP9MAT 1
ŠkVP9INF 1
ŠkVP9ETV/NAV 1
Špeciálna trieda   
ŠkVP4SJL 1
ŠkVP4INV 1
ŠkVP4VYV 1
ŠkVP4TEV 1
ŠkVP5SJL1,5
ŠkVP5INV0,5
ŠkVP5TEV 1
ŠkVP5VYV 1
ŠkVP7SJL2,5
ŠkVP7INV0,5
ŠkVP7TEV 1
ŠkVP8SJL 2,5
ŠkVP8INV 0,5
ŠkVP8TEV 1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka010
Prvého ročníka1120
Bežných tried814016
Špeciálnych tried175
Pre nadaných000
Externí žiaci 20
Spolu1016221

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP161114,26010,4
DPP71 6,608 1,0
Na dohodu-krúžky1212 hod týždenne2 hodiny týždenne
Asistenti3020
MD, RD, TPP5000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1414
vychovávateľov112
asistentov učiteľa112
    
spolu21618

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I. AAnglický jazyk2
II. AInformatická výchova2 skupiny po 1 hod.
II. AAnglický jazyk1 skupina
III. AInformatická výchova1
IV. AInformatická výchova1
V. AInformatika 2 skupiny po 1 hod.
V. ADejepis1
V. ATelesná a športová výchova2 chlapci
V. AAnglický jazyk1 skupina 4 hod.
VI. AInformatika2
VI. AVýtvarná výchova1
VI. ATelesná a športová výchova 2 chlapci
VI. AAnglický jazyk1 skupina 4 hod.
VI. A Etická výchova1
VII. AGeografia1
VII. AInformatika2 skupiny po 1 hod.
VII. ASvet práce1
VIII. AVýchova umením1
VIII. AInformatika2 skupiny po 1 hod.
IX. ATelesná výchova2 chlapci
IX. AInformatika2 skupiny po 1 hod.
IX. AAnglický jazyk1 skupina 4 hod.
   
ŠPT Telesná výchova3
ŠPTInformatická výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška61
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu20
špecializačné aktualizačné štúdium183
vysokoškolské pedagogické211
vysokoškolské nepedagogické10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

MSR v bežeckom lyžovaní

1. miesto 6 x

2. miesto 3 x

3. miesto 3 x

Slov. pohár v bež. lyžovaní - umiestnenia TOP 10

1. miesto 19 x

2. miesto 6x

3. miesto 14x

4. miesto 7x

5. miesto 10x

6. miesto 10x

7. miesto 11x

8. miesto 7x

9. miesto 7x

10. miesto 5x

ZIMNÁ KALOKAGATIA 2017 - 14. a 15. marec 2017

1. miesto 6x

2. miesto 1x

3. miesto 2x

4. miesto 4x

5. miesto 6x

6. miesto 1x

7. miesto 1x

8. miesto 5x

9. miesto 1x

10. miesto 2x

11. miesto 1x

12. miesto 3x

14. miesto 1x

15. miesto 2x

16. miesto 2x

18. miesto 2x


Názov súťažePočet žiakovŠkolské koloObvodné koloOkresné kolo Krajské koloSlovenské
Geografická olympiáda2619 úsp./9post. 9 ž. - 1 úsp.  
Dejepisná ol.1212 ž. 6 ž.   
Hviezdoslavov Kubín I.st.5011 ž. 2 ž.   
Šaliansky Maťko1616 ž. 3 ž. - 3 x 3. m.  
Olymp. z angl. jazyka 5.-7.roč.2626 ž. 1 ž. - 14 m.  
Olymp. z angl. jazyka 8.-9. roč.1010 ž. 1 ž. - 9 m.  
Olymp. matem.1212 ž. - 6 úsp. 5 ž. - 0 úsp.  
Olymp. zo slov. jazyka77 ž. - 1 úsp. 1 ž.   
Mat. Klokan2727 ž. 5 úsp.  
Pytagoriága8080 ž. - 3 úsp. 1 ž.   
Coca Cola Cup - ml. ž.1111 ž.11 ž. - 1. m.11 ž. - 4. m.  
Hornoliptovská liga florb.1010 ž.10 ž. - 1. m.   
Cezpoľný beh157157 ž. - 6. ž. drD-1. m.,CH-11m.dr.D - 4. m. 
Vybíjaná diev.1414 ž.14 ž. - 1. m.14 ž. - 4. m.  
Volejbal chlapci88 ž.8 ž. - 1. m.8 ž. - 3. m.  
Škol. pohár SFZ1010 ž.10 ž. - 1. m.10 ž. - 4. m.  
Na bicykli bezpečne1919 ž. 4 ž. - 4. m.  
Literárne Hybe1515 ž.    
Pečenie a zdobenie medovníkov1414 ž. 4 ž. - 3. m.  
Hviezd. Kubín II.st.1818 ž.  2 ž.   
Biblická olym.44 ž. 4 ž./4., 15., 21, 23. m.  
Hybský Trhák159159 ž.    
Poľovníctvo a príroda66 ž. 6 ž. / 1 ž.- 2. m, dr./8.-10. m.  
Florbal Važec1212 ž.  12 ž. - 3. m.  
Stolný tenis4141 ž. - post. 3 ž. 3 ž./ 1. m.3 ž./ 7. - 8. m. 
Slávik Slovenska70213 ž. -1. m.3 ž./ 1. a 3. m.1 ž. 
Matem. olymp.12 ž.12 ž. 6 úsp 5 ž.  
Všetkovedko1010 ž. - 3 úsp.    
Hokejové talenty Liptova10 10 ž. - 2 m.   
Škultétyho rečňovanky5    1 ž. 3. m.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September: 1.: Začiatok školského roka 2016/2017. 5.: Slávnostné otvorenie šk. roka v telocvični školy. V prvom týždni sme žiakom rozdali vzdelávacie poukazy, ktoré mohli odovzdať škole, alebo inej inštitúcii, ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie. 9.: Florbalový turnaj v Liptovskom Hrádku, výchovný koncert: Od klasiky tvorivo k popu. 12.: K Európskemu týždňu športu učitelia pripravili pre žiakov BE ACTIVE OUTDOOR DAY.14.: Osobnostný a sociálny rozvoj - Adjustačný proces na II. stupeň ZŠ - beseda s pracovníkom CPPPaP v Liptovskom Mikuláši - žiaci 5. ročníka. 21.: Žiakom bolo vydaných 157 vzdelávacích poukazov, škola prijala 155 vzdelávacích poukazov. Za školu sme vytvorili protokol o vzdelávacích poukazoch. Financie boli využité na krúžkovú činnosť počas školského roka. Vzniklo 16 krúžkov. 26.: K európskemu dňu jazykov učitelia slovenského, ruského a anglického jazyka spolu so žiakmi pripravili celoškolskú súťaž. Zasadala Rada školy pri ZŠ. 27.: Okresné kolo v cezpoľnom behu. Družstvo dievčat získalo 1. miesto a postúpilo do krajského kola.

Október: 2.: 34. ročník Lesného behu o pohár starostu obce Hybe. Začala krúžková činnosť. 4.: Coca Cola Cup - súťaž vo veľkom futbale. 3. - 4.: Sústredenie - žiaci z krúžkov bežeckého lyžovania vo Vavrišove. Zúčastnilo sa 18 žiakov. 5.: Folklórne súbory zo Srbska, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska predviedli svoje umenie programom pre našich žiakov s názvom "Tanec v srdci". Od 11. do 14. sa uskutočnil Zber papiera. Nazbieralo sa 7970 kg papiera a 1260 kg lepenky. 12.: " Kto som a kam kráčam" absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka s pracovníkmi CPPPaP Liptovský Mikuláš - prvé stretnutie. 13. - 14.: Plnenie prierezovej témy Ochrana života a zdravia - teoretická a praktická časť. 18.: Voľba povolania - s pracovníčkou CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. 19.: Kultúrny program pri príležitosti "Októbra mesiaca úcty k starším". 20.: Konalo sa plenárne a triedne zasadnutie ZRPŠ a školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. K týždňu zdravej výživy sme realizovali výstavku Plody jesene, do ktorej sa zapojili všetci žiaci školy. 24.: Žiaci 9. ročníka pripravili Imatrikuláciu prvákov spojenú so súťažami pre žiakov. 3 žiačky sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu. 25.: Vyhodnotenie proforient pracovníkmi CPPPaP v Liptovskom Mikuláši pre žiakov 9. ročníka. 26.: Žiaci druhého stupňa navštívili Viedeň - Deň múzeí. Zúčastnilo sa 49 žiakov. Od 28. boli jesenné prázdniny.

November: 4.: Jedna žiačka bola ocenená v literárnej súťaži Škultétyho rečňovanky vo Veľkom Krtíši. 7.: Žiaci II. stupňa sa zúčastnili filmového predstavenia Svet okolo nás, ktoré bolo zamerané na život v Peru. Po odprezentovaní filmu mali turistickú vychádzku ku Žiarskej chate. 8.: Florbal v Liptovskom Hrádku, druhé stretnutie "Kto som a kam kráčam" s pracovníkmi CPPPaP v L. Mikuláši. 11.: Žiaci ŠKD mali tvorivé dielne ku Dňu zdravej výživy. Predstavenie "Hodina dejepisu naživo". 14.: Pedagogická rada. 15.: Okreské kolo olympiády zo slovenského jazyka. 16.: 25 žiakov si vyskúšalo testovanie KOMPARO. 18.: Florbalová liga v Liptovskom Hrádku. 21.: Školské kolo Šaliansky Maťko - 4. - 7. roč. 22.: Svoju tvorbu prezentovali hybskí ochotníci v divadelnom predstavení "Svadobný závoj". 23.: Uskutočnilo sa testovanie T5-2015. Na objektívny priebeh dohliadala aj školská inšpektorka. 24.: Olympiáda z geografie - školské kolo. 29.: Žiaci 3. - 9. ročníka napísali test zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti s názvom: Zajac oznamuje zemetrasenie. Prebehlo školské kolo v stolnom tenise. 30.: Šaliansky Maťko - okresné kolo - 3 žiaci. Objednali sme učebnice cez edičný portál pre šk. rok 2017/2018. Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže LIPTOV 2016 na tému Príbeh Liptova.

December: 1.: Uskutočnila sa olympiáda z anglického jazyka a súťaž Všetkovedko. Žiaci špeciálnej triedy v rámci regionálnej výchovy navštívili Galériu Ľ. Fullu v Ružomberku - 5 žiakov. 2.: Žiaci sa zúčastnili súťaže v stolnom tenise - okresné kolo a postúpili do krajského kola. 5.: Rozsvietenie Viančného stromčeka v obci a krátky kultúrny program našich žiakov. 6.: Návšteva Mikuláša a Čerta v triedach a odovzdávanie darčekov, ktoré preplatilo ZRPŠ. 7. a 8.: Pytagoriáda - žiaci 3., 4., 5. roč., Pytagoriáda - žiaci 6., 7. a 8. roč. 9.: Žiaci VI. ročníka absolvovali exkurziu v Roľníckom družstve Hybe zameranú na živočíšnu výrobu. 12.: Dejepisná olympiáda - školské kolo. 13.: Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili Burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláš - 33 žiakov. Vianočný kultúrny program pre Jednotu dôchodcov. 14.: ŠKD - tvorivé dielne - výroba darčekov. 16.: Voňavé Vianoce - súťaž v pečení a zdobení medovníkov - 14. ročník súťaže, zúčastnilo sa 7 družstiev - téma bola: " ČAROVNÝ VIANOČNÝ LES". Kultúrny program: VIANOČNÁ KOLEDA v KD v Hybiach - zapojili sa žiaci všetkých tried. V decembri sa konala školská súťaž: Novoročný pozdrav. 22.: Školská vianočná pošta. Od 23.: Vianočné prázdniny.

Január: Do 8.: Vianočné prázdniny. 7. a 8. : Bežecké preteky Skalka pri Kremnici. 12.: Triedne ZRPŠ. 17. : Okresné kolo olympiády z anglického jazyka. 21. a 22.: Bežecké preteky Látky. 24. Hodnotiaca pedagogická rada. 24. až 27. januára 2017 boli chrípkové prázdniny. 28.: Bežecké preteky Biela stopa. 31.: Žiakom boli odovzdané výpisy známok za I. polrok šk. roku 2016/2017.

Február: 3.: Polročné prázdniny. 4. a 5. : Bežecké preteky Králiky - Majstrovstvá SR. 7.: Okresné kolo gegrafickej olympiády - zúčastnilo sa 9. žiakov - 1 úspešný. 10.: Uskutočnil sa 16. Ples ZRPŠ. 11.: Bežecké preteky Kojšova Hoľa. 14.: Karneval - I. stupeň a MŠ, okresné kolo dejepisnej olympiády. Valentínska pošta.17.: Zimný športový deň PEKLO"- zameranie: zjazdové lyžovanie, turistika, bežecké lyžovanie a sánkovanie - všetci žiaci. Večer "Noc v škole" II. stupeň. 22.: Zúčastnili sme sa florbalového turnaja: Hornoliptovská liga. Od 20. - 24. sa uskutočnil Lyžiarsky výcvik na Donovaloch - zúčastnilo sa 35 žiakov a 5 pedagogických pracovníkov. 23.: Krajské kolo v stolnom tenise v Čadci. Zúčasnili sa 3 žiaci. 24.: Žiaci 8. ročníka navštívili Galériu v Bratislave. Zúčastnilo sa 12 žiakov. Od 27. boli jarné prázdniny.

Marec: 4. a 5.: Bežecké preteky Skalka pri Kremnici. 10.: Rozprávková noc pre žiakov I. stupňa a ŠPT zameraná na tvorbu detskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. 14.: Pytagoriáda - 3., 4. a 5. roč. 15.: Pytagoriáda 6., 7. a 8. roč. 14. a 15.: Zimná Kalokagatia na Štrbskom Plese - bežecké lyžovanie. Zúčastnilo sa 18 žiakov. 16.: Obvodné kolo vo volejbale. 18. - 19.: Bežecké preteky Skalka pri Kremnici. 20.: Matematický Klokan. Od 20. do 24. žiaci v ŠKD pripravovali a vyrábali darčeky na zápis pre prváčikov. Vyrobili záložky, sovy a motýle. 22.: Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň - školské kolo. ŠKD - návšteva Obecnej knižnice. Okresné kolo vo volejbale chlapcov. 23.: Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň - školské kolo. 25. a 26. Bežecké preteky Štrbské Pleso - majstrovstvá SR. 27.: Triedne ZRPŠ. 28.: Slávnostné prijatie učiteľov starostom Obce Hybe. 31. Žiaci sa zúčastnili biblickej olympiády.

Apríl: 3.: Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín I. a II. kategória, 4.: Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín III. kategória. 5.: Testovanie T9-2017 - 19 žiakov - dve skupiny. 7.: ŠKD: Veľkonočné tvorivé dielne. 11.: Školské kolo Slávik Slovenska. 12.: Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018. 12.: Súťaž Hokejové talenty Liptova. Od 13. do 18. Veľkonočné prázdniny. 19.: Florbalový turnaj. 20.: Pedagogická rada. Pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnilo čistenie priestorov obce ku Dňu Zeme. 21.: Pripomenuli sme si Deň Zeme - v rámci výtvarnej výchovy žiaci kreslili výkresy s touto tematikou. Školská výtvarná súťaž SVET BEZ DROGY.

Máj: 4.: SVIATOK ŠLABIKÁRA - žiaci prvého ročníka predviedli rodičom ako sa naučili čítať. 5.: Súťaž Hokejové talenty Liptova. Prednášky o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji. Organizácia: MP Educatin, s.r.o. s názvom: "Adam a Eva alebo nie sme rovnakí" - 5. roč. chlapci aj dievčatá, "Na štarte k mužnosti" - chlapci ŠPT, 6. a 7. roč., "Dospievam alebo život plný zmien" dievčatá ŠPT, 6. a 7. roč. " Ja a moje Ja II" - celá 8. a 9. trieda. 9.: Vybíjaná obvodné kolo - postup do okresného kola. Malý futbal Mc Donald cup - neumiestnili sme sa. 10.: Anglické divadlo Agricola: "Okolo sveta". 11.: Okresné kolo Na bicykli bezpečne. 16.: Krásny program pripravili učitelia so svojimi žiakmi ku Dńu matiek s názvom: "Televízne vysielanie pre mamičky". Žiaci 8. triedy napiekli pre všetky mamičky medovníčky. 17.: 5.A a ŠPT trieda navštívili Trenčín. Zúčastnilo sa 21 žiakov. 19.: Okresné kolo Slávik Slovenska - 1 žiačka postúpila do krajského kola. NUCEM uslutočnil Testovanie žiakov 4. ročníka z matemetiky a slovenského jazyka. Súťaž vybíjaná žiačok - okresné kolo. Od 22. do 26. sa žiaci zúčasnili školy v prírode v Námestove - 35 žiakov so štátnou dotáciou a 12 žiakov si pobyt platilo. Dozor vykonávalo 5 pedagogických pracovníkov a jeden zdravotník. 24.: Florbalový turnaj. 25.: Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici - žiaci 9. roč. Zúčastnilo sa 15 žiakov. 26.: Výlet Košice - 6.A trieda. Zúčastnilo sa 19 žiakov. 29.: Výlet Vysoké Tatry - Popradské Pleso - žiaci 7.A triedy. Zúčastnilo sa 15 žiakov. 30.: Mníšky v akcii - muzikál v KD v Hybiach - celá škola. 31.: Slávik Slovenska - krajské kolo - 1 žiačka.

Jún: 1.: Zúčastnili sme sa súťaže Poľovníctvo a príroda a turnaja Hokejové talenty Liptova. Žiaci ŠPT absolvovali exkurziu do Kráľovej Lehoty. Zúčastnilo sa 6 žiakov. 2.: Celoškolská súťaž v prírode Hybský trhák - II. ročník. 5.: Školský výlet žiakov 1. - 3. roč. Čierny Balog. Zúčastnilo sa 33 žiakov. 7.: Školský výlet žiakov 4. ročníka do Žiliny. Zúčastnilo sa 16 žiakov. 8.: Celoškolské fotenie žiakov. 9.: Turnaj Hokejové talenty Liptova. Žiaci 8. ročníka navštívili Galériu v Liptovskom Mikuláši s výstavou Erika Bindera "Drak sa vracia". 12.: Triedne ZRPŠ. 13.: Žiaci 8. ročníka navštívili Košice. 16.: Siedmaci navštívili Galériu v Liptovskom Mikuláši. 19.: Deviataci absolvovali geografickú exkurziu do Demänovskej doliny. 20.: Návšteva Chrobákovho domu - hrnčiarstvo - žiaci 5. ročníka. 20. - 21.: Školský výlet Demänovská dolina - deviataci - 12 žiakov. 22.: Bábkové divadlo: Martinko Klingáč v KD v Hybiach. Hodnotiaca pedagogická rada. Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe s názvom Literárne Hybe - III. ročník v obecnej knižnici. 23.: Florbalový turnaj o putovný pohár vo Važci. 27.: Prierezová téma ochrana človeka a prírody a didaktické hry teoratická časť. Na prvej vyučovacej hodine žiaci 3. - 9. ročníka test čitateľskej gramotnosti, Čas premien - žiaci 5. ročníka. Dodpievanie a menštruácia - žiaci 7. ročníka. Antikoncepcia - žiaci 9. ročníka. 27.: ŠKD: rozlúčka so štvrtákmi. 28.: Praktická časť ochrana človeka a prírody a didaktické hry. 29.: Vyšetrenie detí pracovníkmi CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. 30.: Odovzdávanie vysvedčení, ocenenie najlepších žiakov a rozlúčka s deviatakmi.

Júl: Prázdninová letná činnosť ŠKD od 3. do 14. Výlety do blízkeho okolia.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

A) Dlhodobé:

Infovek 1 a Infovek 2 - zamerané na využitie IKT vo vyučovaní.

Neseparujte sa, separujte s nami - ochrana životného prostredia.

B) Krátkodobé:

Zachráň les - zber papiera - nazbierané 7 970 kg papiera a 1 260 kg lepenky.

C) V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v projektoch:

Vzdelávanie pedagógov a modernizácia metód jazykového a prírodovedného vzdelávania ZŠ Hybe.

Celkové náklady na projekt boli 115 448,98 EUR. Dlhodobý projekt:

Počas realizácie projektu boli vytvorené podmienky na moderné vzdelávanie cudzích jazykov a inovatívne prírodovedné vzdelávanie. Máme jazykovú učebňu pre 15 žiakov vybavenú jazykovým programom Easy School-Evolution Verzion 14. Umožňuje tvorbu individuálnych cvičení na rozvoj a precvičovanie cudzojazyčnej komunikácie, kontrolu a spoluprácu žiakov a učiteľa cez počítač, slúchadlá a PC monitory.

Multifunkčné prírodovedné laboratórium umožňuje pomocou senzorov v školských podmienkach zisťovať, merať a vyhodnocovať fyzikálne a chemické veličiny. Zamerali sme sa na vodu, jej pH, teplotu a obsah chemických látok v nej. Zároveň sme vyhodnocovali množstvo kyslíka v triedach, merali sme teplotu vzduchu v priebehu dňa. Výsledky meraní sme zaznamenávali v počítači a prezentovali na interaktívnej tabuli. Uskutočnili sme meranie pH a teploty na rieke Belá, Dovalovec a na ich sútoku.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety.

ITMS Kód: 26110130547

Záujem o zapojenie škola prejavila 31. 5. 2013. Dlhodobý projekt. Tvorba digitálnych objektov učiteľmi školy. Škola dostala vybavenie interaktívnej učebne: Interaktívnu tabuľu, notebook, a ozvučenie od Ústavu informácií a prognóz školstva počas trvania projektu a následným prevedením do majetku školy.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - DIGIPÉDIA

Záujem o zapojenie 30. 1. 2014

Cieľom projektu bolo vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Máme vytvorenú tabletovú učebňu pre 20 žiakov. Vytvorili sme podmienky na ich využívanie tak, aby bol filtrovaný prístup na nevhodné internetové stránky.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM)

ITMS: 26110130546

Materiálne vybavenie sme z projektu nedostali, získali sme softvér na testovanie vedomostí žiakov. Testovanie si vyskúšali žiaci 5. a 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Výhodou je okamžitá spätná väzba - vyhodnotenie testov je okamžite.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

ITMS: 26130230025

Projekt realizovaný prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Projekt je zameraný na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, ktoré škole a žiakom pomáhajú v prevencii pred sociálnou patológiou, zefektívňuje u žiakov sociálnu integráciu, vrátane zvýšenia ich zamestnanosti a uplatniteľnosti na trhu práce. Škola získala softvér k zisťovaniu potenciálu osobnosti jednotlivca, online prístup do diagnostického nástroja COMDI a metodiky k : Metóde merania preferencie foriem učenia, k metóde merania a chápania fyzikálnych a mechanických zákonitostí, k metóde merania technického talentu vo vzťahu k vedecko technickej činnosti, CD s off-line verziám a prístupy k vyzdvihnutiu výsledkov meraní a edukačné služby pre všetkých užívateľov.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Vzdelávania učiteľov AJ

Projekt zameraný na získanie kvalifikovanosti učiteľov I. stupňa na vyučovanie anglického jazyka. Škola získala notebook, dataprojektor, anglickú literatúru a výukový softvér.

Kultúrne poukazy

Ročný projekt - deti dostali 4 kultúrne poukazy v hodnote po 1€. Väčšia časť sa použila na vyplatenie vstupného na kultúrne podujatia a divadielka v škole.

Vzdelávacie poukazy

Financie sú použité na krúžkovú činnosť. V našej škole v čase mimo vyučovania pôsobilo 16 krúžkov.

Projekty podané v šk. roku 2016/2017:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Hybiach

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hodnota projektu: 115 980,20 €

Cieľom projektu je zrealizovať stavebno - technické úpravy učebne fyziky a modernizácia učebne fyziky, polytechnickej učebne a vybudovanie novej učebne IKT. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a tým podporiť u žiakov kľúčové kompetencie, ktoré im uľahčia začlenenie sa do pracovných väzieb. Projekt vypracovala MAS Liptov za intenzívnej pomoci vedenia základnej školy. Projekt podala Obec Hybe ako zriaďovateľ školy. Projektový zámer bol hodnotený kladne, Či bude schválený uvidíme v septembri.

Efektivita vyučovacej metódy Joolly Phonics v primárnom vzdelávaní

Projekt cez Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Metóda Jolly Phonics je úspešne využívaná v zahraničí a v mnohých štátoch odporúčaná pre svoje vynikajúce výsledky. Cieľom projektu bolo zaviesť túto modernú metódu do škôl. Vybrané školy by získali školenie v metodike Jolly Phonics pre svojich učiteľov anglického jazyka (2) v hodnote 198€ zdarma a výučbový materiál v hodnote 1300 € a pracovné zošity pre žiakov v hodnote 5,10 € na žiaka. Vzhľadom k tomu, že pri posudzovaní projektu sa prihliadalo na to, že škola má mať 2. prvé triedy, naša škola nebola podporená.

Počítačová učebňa a videoštúdio

Projekt vyhlásila Nadácia ESET. Plánovali sme zakúpenie 6 počítačov s OS, zakúpenie kamery a športovej Outdorovej kamery. Žiaci by sa naučili správne zásady tvorby videozáznamov, strihanie videa. Cyklicky by zachytávali dianie v škole. Hodnota projektu bola 3000€. Projekt nebol úspešný.

Pohni kostrou povedz áno športu

Projekt je zameraný na to, aby sa na Slovensku vytvorila Mapa športu. rámci projektu "Pohni kostrou! Povedz áno športu". Realizuje ho Orbis Institute s podporou Národného športového centra. Do mapy športu sme prihlásili naše interné športovisko - malú telocvičňu, ktorá je vhodná na bedminton, basketbal, gymnastiku, hádzanú, stolný tenis, volejbal a vybíjanú.

Hokejové talenty

V mesiaci marec 2017 bola dohodnutá vzájomná spolupráca v rámci projektu HOKEJOVÉ TALENTY LIPTOVA medzi občianskym združením Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. a štyrmi školami v regióne Liptovského Hrádku: ZŠ s MŠ Hradná, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, ZŠ Liptovský Ján a ZŠ s MŠ Hybe. V úvodnej fáze tohto projektu bolo odovzdaných našej škole 10 hokejových prilieb a 10 párov hokejových rukavíc pre prvákov a druhákov, táto výstroj umožní aj v budúcnosti spestrenie hodín telesnej výchovy a krúžkov v mimovyučovacom čase. Cieľom projektu je pritiahnuť deti k športovaniu, prinútiť ich k pohybu. Systém súťaže medzi týmito školami bol nadstavený formou kontrolných mini turnajov 1x mesačne. Najlepšia škola postúpila do celoslovenského finále. Prváci a druháci našej školy obsadili po odohratí všetkých turnajov druhé miesto, V turnajoch obsadili: 2 x 2. miesto, 1 x 3. miesto a 1 x 1. miesto. V konečnom vyhodnotení sme mali rovnaký počet bodov ako ZŠ Liptovský Ján a iba vzájomné zápasy rozhodli o postupe do celoslovenského finále malých hokejbalistov z Liptovského Jána. V závere posledného kola turnaja si naši žiaci prevzali medaily a pohárovú trofej za druhé miesto a Adam Lehotský aj ocenenie za najužitočnejšieho hráča nášho tímu.

Moja prvá škola

Projekt realizuje nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s odbornými a komerčnými partnermi. Je určený učiteľom a žiakom 1. stupňa. Zameraný je na zatraktívnenie výučby a budovanie pozitívneho vzťahu k učeniu. Získali sme prístup k pracovným listom a metodikám. V projekte sa zaregistrovali dve učiteľky. Časopis KOZMIX sme neobjednávali.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23. 11. 2016

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole.

Závery: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

Predložené písomné materiály: zriaďovacia listina, zoznamy žiakov, zasadacie poriadky a správa z diagnostického vyšetrenia žiaka.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola je umiestnená v jednej budove. V roku 2010 škola prešla rekonštrukciou. Vybudoval sa bezbariérový vstup, plošina pre imobilných a kabinety pre učiteľov. Zlepšili sa podmienky na vyučovanie telesnej výchovy tým, že boli vybudované šatne a bola zrekonštruovaná podlaha v telocvični. Vďaka zatepleniu šetríme hlavne financie na energie. V staršej časti, ktorá nie je zrekonštruovaná boli umiestnené ročníky 6., 7., 8., 9. a ŠPT. Táto časť potrebuje údržbu, výmenu okien a zateplenie. Investovaniu bráni to, že budova patrí Evanjelickej cirkvi a.v. v Hybiach a nie je možné zveľaďovať cudzí majetok. Vybavenosť školy didaktickou technikou: v škole máme 9 interaktívnych tabúľ, jazykovú učebňu a počítačom podporované prírodovedné laboratórium, tabletovú a počítačovú učebňu. Od roku 2013 sme prišli o 2 triedy na zvýšenom prízemí z dôvodu prístavby materskej školy. Pristavené boli 4 triedy. 2 sú na zníženom prízemí. V jednej je školská dielňa, ktorú potrebujeme dovybaviť náradím pre žiakov. V druhej je učebňa výtvarnej výchovy. Škola je napojená na obecnú kanalizáciu. V školskom roku 2016/2017 sme presťahovali archív školy z Obecného úradu v Hybiach do priestorov školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 370 474 €

mzdy a poistné: 302 998 €

prevádzka: 67 476 €

presun z roku 2015: 0 €

Finančné prostriedky na 2 asistentov sme čerpali vo výške : 11 570 € mzdy, odvody 3 839 €, vrátené z dôvodu PN asistenta učiteľa počas prázdnin 1975 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

školné za ŠKD a MŠ / školné/: spolu: 2 930 € /MŠ: 1 862 €, ŠKD: 1 068 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

prijaté: 4 991 €

mzdy vedúcich krúžkov: 4 544 €

materiál: 447 €

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

nenormatívne bežné výdavky spolu: 44 083 €

dopravné žiakom: vyplatené: 9 856 €

nevyčerpané fin prostriedky na dopravu boli presunuté do roku 2017 vo výške 713 €

stravné pre soc. odkázané deti: 1 503,00 €

školské pomôcky pre soc. odkázané deti: 199,20 €

príspevok pre žiakov zo soc. znev. prostredia: 945,00 €

pre predškolákov : 1 465,00 €

knihy AJ a Prvouka 2. roč.: 822,00 €

Finančné prostriedky na kurz pohybových aktivít - lyžiarsky výcvik: 4970 €

Finančné prostriedky - škola v prírode: 3 300 €

Originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ a MŠ) : 139 391 €

mzdy: 93 293 €

odvody: 34 563 €

tovary a služby 11 535 €

vyplatené odstupné jednotlivec: 4 095 €

Príjem za prenájom (ŠJ) : 370 €

Príjem za réžiu ŠJ: 12 782 €

Ostatné vrátené príjmy z obce: 10 584 €

Nákup prevádzkového prístroja KONVEKTOMATu: 13 545 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti.

Vo vyučovaní sme zavádzali moderné vyučovacie metódy (Hejného matematika, Jolly Phonics, splývavé čítanie), využívanie interaktívnej tabule, offline zdroje a multimediálne CD. Žiaci vytvárali prezentácie v Power Pointe z preberaného učiva a tieto prezentovali pred spolužiakmi na vyučovacích hodinách. Pri ich tvorbe využívali informácie z Internetu. Učitelia vo vyučovaní využívali názorné didaktické pomôcky. V škole sme mali dvoch asistentov učiteľa. V spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a so zriaďovateľom školy sme zabezpečili pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi stravovanie so zľavou a učebné pomôcky. Do celoškolských aktivít sa zapájali aj žiaci špeciálnej triedy (Nočné spanie v škole, Hybský trhák a kultúrne vystúpenia v obci). Nadaní a talentovaní žiaci sa zúčastňovali predmetových olympiád a športových súťaží. Každá trieda sa zúčastnila koncoročného školského výletu zameraného na poznávanie krás Slovenska.

Cieľ: Zvýšiť úroveň vedomostí v cudzom jazyku.

Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka. Vo vyučovaní anglického jazyka sme začali uplatňovať metódu Jolly Phonics. Naša škola získala certifikát, ktorý potvrdzuje, že naša škola je miesto, kde sa učí dobrá angličtina medzinárodne uznávaným programom Jooly Phoncs. Na vyučovanie sme zakúpili učebné materiály - hlavne knihy a kartičky. Druhým cudzím jazykom je ruský jazyk, ktorý vyučujeme od 7. ročníka.

Cieľ: Zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Učitelia na všetkých hodinách žiakom zadávali otázky z prečítaného textu na rozvoj jednotlivých úrovní čiteteľskej gramotnosti podľa PIRLS. Testovanie čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2016/2017 v škole prebehlo dva krát, prvé testovanie bolo v novembri 2016 a druhé v júni 2017. Text bol s názvom: Zajac oznamuje zemetrasenie. Zlepšenie nastalo hlavne u žiakov 1. stupňa.

V spolupráci MZ a PK pripravíme nový test pre školský rok 2017/2018. Matematická a finančná gramotnosť - riešené príklady na hodinách matematiky.

Cieľ: Uskutočniť aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Medzinárodnému dňu vody.

V spolupráci s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši sme na začiatku školského roku pripravili besedu so špeciálnym pedagógom s názvom: Adjustačný proces na II. stupeň ZŠ. Prednášky s názvom: "Adam a Eva alebo nie sme rovnakí" absolvovali žiaci 5. ročníka, dievčatá 6. a 7. ročníka a ŠPT "Dospievam, alebo život plný zmien", chlapci 6. a 7. roč. a ŠPT "Na štarte k mužnosti", " Ja a moje JA II" so zameraním na psychické mílniky dospievania, vývoj osobnosti a svet okolo mňa absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka. Ďalšie úlohy sme plnili na hodinách etickej a náboženskej výchovy, občianskej náuky a triednických hodinách. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu v mesiaci jún boli realizované výchovno-vzdelávacie programy: "Čas premien" - 5. roč. "Dospievanie a menštruácia" 7. roč. a "Antikoncepcia "- 9. roč.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Starostlivosť o nadaných žiakov (olympiády, súťaže). Starostlivosť o žiakov vyžadujúcich špecifické podmienky vzdelávania (špeciálna trieda, 2 asistenti učiteľa, zadávanie diferencovaných úloh). Starostlivosť o začlenených žiakov, tvorba a vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Veľký počet športových aktivít. V súťaži Škola roka v športových súťažiach naša škola obsadila 6 miesto z 20 súťažiacich škôl v okrese - o 6 miest lepšie ako minulý rok. Vo vedomostných súťažiach a olympiádach sme obsadili 13 miesto z 25 škol v okrese Liptovský Mikuláš - rovnako ako minulý rok. Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov a eliminovanie výchovných problémov. Výborná počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov. Využívanie IKT a zavádzanie moderných vyučovacích metód vo vyučovaní. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v dizajne štúdie PIRLS. Využívanie multimediálnych CD a hlasovacieho zariadenia vo vyučovaní. Prezentácia školy na verejnosti formou kultúrnych vystúpení. Organizácia súťaže v pečení a zdobení medovníkov. Práca krúžkov v mimovyučovacom čase. Jazyková učebňa, modernizácia prírodovedného vyučovania - hlavne využívanie meracieho zariadenia Data harvest. Čerpanie financií z eurofondov a zapájanie sa do projektov, ktoré pomáhajú zlepšovať materiálne vybavenie školy. Úspechy v literárnej tvorbe a recitačných súťažiach. Celoškolská súťaž Hybský trhák - II. ročník. Výlety a exskurzie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Prípravu žiakov na Testovanie T9 MONITOR, využívanie programu ALF, Planéty vedomostí. Migrácia žiakov do mestských škôl v mieste pracoviska ich rodičov a tým znižovanie počtu žiakov. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať žiakom s poruchami učenia. Viac spolupracovať s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov a vyhodnocovať výsledky vzdelávania štvrťročne. Dobudovať oddychovú zónu na školskom dvore. Vzhľadom k nedostatku učební riešiť nadstavbu strechy s vybudovaním odborných učební a školskej knižnice. Škole po zrušení školského ihriska prístavbou MŠ veľmi chýba športový areál.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na štúdium na stredné školy boli prijatí.


ŠkolaPríhlásených
  
Evanj. gymnázium LM2
Gymnázium LM1
Gymnázium LH2
SOŠ elektrotechnická LH4
Gymázium Nitra1
SOŠ stavebná LM2
Hotelová akadémia LM4
SOŠ polytechnická LM1
SOŠ drevárska Zvolen1
SŠ zdravotná LM1
SŠ pedagogická Levoča1
OU L. Mikuláš1
Prac. pomer2
Spolu:23

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie začína o 7.30 hod. z dôvodu príchodu žiakov spojovým autobusom z Vyšnej Boce, Nižnej Boce, Malužinej a Kráľovej Lehoty. Koniec vyučovania je prispôsobený tak, aby 6. vyučovacia hodina skončila o 12.55 hod. (prispôsobené odchodu autobusu na Vyšnú Bocu). Tomuto sú prispôsobené aj prestávky. Počas veľkých prestávok sa žiaci zdržujú na školskom dvore. Po 4. a 5. vyučovacej hodine sú obedňajšie prestávky. Minimálny počet detí v triedach: 7 - špeciálna trieda, maximálny počet žiakov: 22 - šiesta trieda. Priemerný počet žiakov v špeciálnych triedach je triedach je 7. Priemerný počet žiakov v bežných triedach: 17 žiakov. V škole sa nevyučujú nulté hodiny. Fungujúci školský klub detí, Raňajkáčik - ŠKD od 6.15 hod. do 7.15 hod. Stravovanie sa detí v školskej jedálni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Anglická konverzácia13Mgr. Katarína Šuchtárová
Bežecké lyžovanie I17Mgr. Pavol Gonda
Bežecké lyžovanie II14Mgr. Andrea Šuchtárová
Florbal mladší žiaci20Mgr. Marián Oros
Florbal starší žiaci22Mgr. Marián Oros
Futbalový krúžok18Marek Piovár
Klub deviatakov19Mgr. Aneta Michalidesová
Loptové hry 16Mgr. Zuzana Riegelová
Mladosť17Mgr. Stanislav Grega
Mladý redaktor20Mgr. Ivana Orosová
Pacholíček17Dana Michalidesová
Pečenie a zdobenie medovníkov18Mgr. Soňa Hladká
Šikovníček12Mgr. Anna Porubčanová
Včelársky krúžok13Mgr. Mária Trnková
Výtvarná výchova tradične - netradične12Mgr. Beata Koscelníková
Zvonček12Mgr. Stanislav Grega

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. ZRPŠ finančne podporuje aktivity organizované školou, hlavne: Nočné spanie detí v škole, Hybský trhák - celoškolskú súťaž, preplatenie občerstvenia na MDD, podieľa sa na materiálno-technickom vybavebí školy. Spoločne každoročne organizujeme Ples ZRPŠ. V rade školy sú zastúpení 4 rodičia. Odsúhlasujú školský vzdelávací program a sú informovaní o celom dianí v škole na zasadnutiach ZRPŠ a Rady školy. ZRPŠ má platnú registráciu občianskeho združenia, môže prijímať 2% z daní.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca so zriaďovateľom školy, ktorým je Obec Hybe, je na veľmi dobrej úrovni. Obec škole bezplatne poskytuje kultúrny dom na kultúrne vystúpenia detí k Vianociam a ku Dňu matiek. Spoločne organizujeme súťaž v pečení a zdobení medovníkov. Zriaďovateľ školy má hlavnú zásluhu na tom, že škola je zrekonštruovaná a hlavne zateplená. V spolupráci s MAS Liptov sme pripravovali projekt na modernizáciu školy: školské dielne, fyzikálna učebňa a počítačová učebňa vo výške 115 980,20 €. Starosta obce každoročne oceňuje prácu učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Zriaďovateľ školy vykonal úpravu školského dvora po prístavbe materskej školy. Tohoto roku vyčlenil finančné prostriedky na inováciu zariadenia školskej kuchyne. Počas školského roku uhradil nákup mlynca na mäso pre školskú jedáleň.

Záver

Vypracoval: Mgr. Helena Dudová

V Hybiach, 25. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 na svojom zasadnutí dňa: .........................

........................................................................

Mgr. Zuzana Riegelová - predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691 schvaľuje záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve dňa:......................................

...................................................................

Martin Piovarči

starosta obce